Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1024 - Anàlisi i Formulació d'Estratègies Empresarials

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb el caràcter teoricopràctic atribuït a la matèria en el pla d'estudis, aquest curs integrarà al costat dels coneixements teòrics, un programa de pràctiques encarat a l'aprofundiment en el coneixement i el domini dels problemes, els conceptes i les tècniques de Direcció Estratègica.

Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.

La missió de les classes teòriques és desenvolupar el contingut dels temes que conformen el programa de l'assignatura. La metodologia utilitzada en aquesta assignatura es basa en la participació activa dels estudiants tant en les classes teòriques com pràctiques. El desenvolupament teòric de la matèria es basarà en el mètode de la classe expositiva participativa, en el qual es combinen la lliçó expositiva per part del professor i el treball individual i/o grupal de l'estudiant. El professor dedicarà les seves exposicions a: (a) la transmissió de coneixements (conceptes, teories i tècniques), exposant breument el contingut de cada tema i posant l'accent en els aspectes més importants o difícils d'aquest, especialment si no estan coberts per la bibliografia aconsellada, encara que sense pretendre explicar tota la teoria que el tema abasta, (b) proporcionant a l'alumne la informació verbal necessària (fonts bibliogràfiques tant bàsiques com complementàries) que li permetin confeccionar per si mateix cada tema i entendre millor els continguts de l'assignatura, interrogant-se sobre els punts crítics de cada capítol, (c) l'orientació a l'estudiant en la recerca d'exemples reals, casos, exercicis en què es puguin analitzar els aspectes tractats en les classes teòriques;  d) La intervenció de l’estudiantat en l’anàlisi i exposició de casos d’empreses, exemples reals o lectures que reflecteixin diferents punts de vista per tal de discutir i avaluar-les en classe, busca provocar en l'alumne una comprensió àmplia i multifacètica així com el desenvolupament d'una visió personal del treball estratègic.
 
Així mateix, pel que fa a l'assistència a possibles seminaris i conferències que es realitzin durant el quadrimestre i que estiguin relacionades amb l'assignatura, el professor podrà demanar l'elaboració d'un informe sobre els mateixos i establir un fòrum de discussió sobre el seu contingut.
 
Les classes pràctiques no constitueixen solament un complement de les classes teòriques. El seu objectiu és doble:
a) Reafirmar l'aprenentatge dels conceptes, teories i tècniques estudiats en els mòduls teòrics, aclarint els dubtes i aprofundint en aquells aspectes insuficientment desenvolupats en les classes teòriques.
b) Desenvolupar les actituds i habilitats que l'assignatura cerca potenciar per optimitzar la preparació dels alumnes amb vista a l'exercici professional.
El treball pràctic a realitzar s'ha de desenvolupar en equip. A cada grup de teoria es formaran una sèrie d'equips de treball que deuran elaborar un pla estratègic.