Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1024 - Anàlisi i Formulació d'Estratègies Empresarials

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

A. TIPUS DE PROVES i la seva avaluació

L'avaluació de l'assignatura es conforma amb diferents tipus de prova. A continuació es mostren els criteris de superació de l'assignatura, distingint entre activitats que són recuperables en segona convocatòria i activitats que no ho són:

ACTIVITATS RECUPERABLES

  •       Examen Final. Té una puntuació de 5 punts. L'examen final podrà incloure: (1) qüestions tipus test (puntuació màxima de 3,5). Mínim exigit en aquesta part de l'examen en 1,75, i (2) preguntes curtes (puntuació màxima de 1,5). Cal aprovar l'examen final per aprovar l'assignatura. Els continguts exigibles en ambdues parts inclouran qüestions teòriques donades a la bibliografia bàsica de cada tema, qüestions sobre temes d'actualitat lligats al contingut de l'assignatura, i qüestions d'opinió o resolució de problemes referits a les lectures, casos o experiències pràctiques exposats o referits a les presentacions pels equips dels seus informes a. Per tant l'aprovat de l'assignatura precisa obtenir almenys una puntuació de 1,75 en l'examen final tipus test i una puntuació total de l'examen final de 2,5 en l'examen final (test i preguntes curtes).
  •       Elaboració de treballs acadèmics. Té una puntuació de 2 punts. Es realitzaran treballs acadèmics en grup sobre les diferents fases de l'anàlisi estratègica, que seran tutoritzats pel professorat.  L'assistència a les tutories de supervisió i a les sessions de presentació d'informes en les sessions és obligatòria per a tots els membres de l'equip, quedant automàticament exclòs del sistema d'avaluació general qualsevol estudiant que falti a 2 d'aquestes sessions pràctiques sense justificació de causa major degudament acreditada. La contribució de cada estudiant al treball de grup pot ser també avaluada. Per obtenir l'aprovat de l'assignatura es requereix obtenir un mínim de 1 punt en aquesta part. S’ estudiaran els casos especials.

En cas de suspens de qualsevol d'aquestes dues activitats anteriors, ambdues seran recuperables a la segona convocatòria. En el cas de l'elaboració de treballs acadèmics, la seva recuperació en la segona convocatòria s'inclourà com a part addicional en l'examen final, a través de l'elaboració d'un informe de resolució de casos i / o l'aplicació teòrica a lectures o notícies sobre diferents problemàtiques empresarials.

 

ACTIVITATS NO RECUPERABLES

  •        Presentacions orals i pòsters: màxim de 2 punts. Es realitzaran presentacions orals i / o pòsters o presentacions visuals, relacionades amb el treball en equip i / o amb les discussions sobre casos o lectures.
  •       Participació en les classes: La participació de l'alumne en els debats, discussions sobre lectures, etc., en classes podrà ser avaluada,  constituint un 10% de l'avaluació de l'estudiant, és a dir 1 punt. Per això, els estudiants hauran de realitzar i presentar les activitats que cada professor especifiqui als seus estudiants. El professor donarà instruccions precises a través de l'aula virtual i / o a l'aula sobre les característiques d'aquestes activitats.

 

Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.

 

B. PROVES NECESSÀRIES PERQUÈ EL ESTUDIANTAT ES CONSIDERI COM PRESENTAT EN UNA CONVOCATÒRIA

Es considerarà que un alumne s'ha presentat a una convocatòria quan s'hagi presentat a l'examen final.

 

C. REQUISITS PER A APROVAR L'ASSIGNATURA

Per aprovar l'assignatura s'han de complir tots els requisits següents:

1. Obtenir un mínim de 1,75 punts (sobre 3,5) en les preguntes tipus test de l'examen final.

2. Obtenir un mínim de 2,5 punts (sobre 5) en l'examen final.

3. Obtenir un mínim d'1 punt (sobre 2) en l'elaboració de treballs acadèmics.

4. Obtenir un mínim de 5 punts en l'assignatura.