IR2114 - Programació Avançada

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

CG06 - Resolució de problemes

CT1 - Actuar d'una manera manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible amb un mateix, amb la resta de persones, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

E11 - Validar el funcionament de sistemes informàtics aplicant principis de proves de programari i eines d'automatització de proves en l'àmbit de la intel·ligència robòtica.

E5 - Comprendre els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de la intel·ligència robòtica.

E6 - Descriure l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en intel·ligència robòtica.

E7 - Usar de manera eficient els tipus i estructures de dades més adequades per a la resolució de problemes en l'àmbit de la intel·ligència robòtica.

E9 - Analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de manera robusta, segura i eficient, i triar el paradigma i els llenguatges de programació més adequats en l'àmbit de la intel·ligència robòtica.

Resultats d'aprenentatge

- Utilitzar adequadament la gestió d'excepcions.

- Triar l'estructura de dades més adequada per a cada problema.

- Plantejar i implementar bateries de proves per a desenvolupar programes.

- Implementar eficientment estructures dinàmiques bàsiques.

- Dissenyar i implementar programes utilitzant els criteris de programació orientada a objectes.

- Dissenyar classes amb característiques de polimorfisme, sobrecàrrega i herència.

- Calcular el cost amortitzat d'algorismes.

- Aplicar esquemes algorítmics bàsics.