IR2114 - Programació Avançada

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen final

40%

Avaluació continuada

30%

Avaluació de pràctiques

30%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura és necessari obtindre 4 o més punts sobre 10 en l'examen final i 5 o més punts sobre 10 en la mitjana ponderada de totes les proves d'avaluació (contínua, de pràctiques i examen final).

En cada convocatòria, qui no es presente al corresponent examen final constarà en actes com no presentat/no presentada, independentment de les notes que puga tindre en altres proves d'avaluació. D'altra banda, qui sí que es presente a l'examen final constarà amb la següent nota en actes:

  • Si compleix les condicions per a aprovar l'assignatura, amb la seua corresponent mitjana ponderada.
  • Si no les compleix, amb el menor d'aquests valors: la seua mitjana ponderada o la seua nota en l'examen.

I aquestes són les condicions particulars aplicables en segona convocatòria a l'estudiantat que vulga aparèixer amb nota en les aquestes actes:

  • Haurà de realitzar un nou examen final.
  • Podrà triar entre conservar la nota d'avaluació de pràctiques obtinguda durant el desenvolupament del curs o renunciar-hi i obtindre una nova nota en aquesta part mitjançant una prova específica.
  • Conservarà la mateixa nota d'avaluació contínua obtinguda durant el desenvolupament del curs.