IR2114 - Programació Avançada

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Encara que sempre s'intentarà adaptar la metodologia docent tant a les característiques dels temes tractats com a la resposta que es vaja observant en l'alumnat, serà habitual que l’estudiantat haja de treballar, abans de les sessions presencials i de forma parcialment autònoma, materials d'estudi i butlletins d'exercicis que se'ls proporcionaran anticipadament mitjançant l’Aula Virtual. També es faran servir introduccions de tipus lliçó magistral quan la complexitat dels continguts tractats en una sessió així ho requerisca.

Més concretament, el cicle d'una sessió de l'assignatura començarà normalment amb la publicació anticipada dels corresponents materials en l’Aula Virtual. L’estudiantat haurà de començar llavors a treballar aquests materials i realitzar les oportunes consultes al professorat (per exemple, en tutories presencials o mitjançant preguntes en els corresponents fòrums). Arribats a la sessió presencial a l'aula, el professor o professora repassarà els conceptes fonamentals de la sessió i intentarà aclarir les dificultats més comunes. També durant la sessió, l’alumnat haurà d'acabar de treballar els corresponents materials comptant amb el suport dels seus companys i companyes i del professorat.

El treball realitzat i els coneixements adquirits es demostraran en diferents proves d'avaluació, abans de l'examen final. Aquestes proves inclouran tant lliuraments del treball realitzat fora de l'aula com xicotets exàmens en classe.