Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova final

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10. L'assignatura es considerarà aprovada amb una qualificació major o igual a cinc (5).

Seguint les directrius de el pla d'estudis, l'avaluació consta d'una part d'avaluació contínua i una prova final.

L'avaluació contínua constarà de:

· Projecte gràfic (Pr), amb un pes relatiu de el 20% de tota l'avaluació. Consisteix en l'elaboració d'un projecte gràfic complet d'un producte (conjunt de diverses peces). El treball es realitzarà individualment o en grups de fins a dos persones (en funció de la complexitat del conjunt triat) fora de les sessions pràctiques com a treball personal. Les dates i les condicions particulars s'anunciaran amb antelació a l'aula virtual. Té caràcter de no recuperable.

 

· Exàmens Pràctics Parcials (ExPP), amb un pes relatiu de el 20% de tota l'avaluació. Dos exàmens parcials pràctics (ExPP). Cadascun consistirà en dues activitats: la realització d'un examen que s'ha de resoldre a casa (2 x 2% de la nota total) i s'avaluarà segons l'eina 'taller' de l'aula virtual i la realització d'un examen (2 x 8% ) que es resoldrà durant l'examen parcial en la data establerta, i haurà de presentar-se resolt durant el període de temps indicat a través de l'Aula Virtual. Si no s'aprova en primera convocatòria, aquesta part (ExPP) es recuperarà en l'examen final de segona convocatòria.

 

L'avaluació final serà un examen a realitzar en la data aprovada per la Junta de Centre i publicada al SIA i constarà de teoria i pràctica:

· Examen Final Teòric (ExFT), amb un pes relatiu de el 20% de tota l'avaluació.

· Examen Final Pràctic (ExFP), amb un pes relatiu de el 40% de tota l'avaluació.

 

La part de teoria (20% de tota l'avaluació) es podrà superar mitjançant avaluació contínua per mitjà de qüestionaris setmanals (CS) que hauran de resoldre a casa a través de l'Aula Virtual i dos exàmens parcials teòrics (ExTP1 i ExTP2) que es realitzaran en les dates indicades amb antelació suficient a l'aula virtual. La qualificació de teoria per avaluació contínua (TEC) es calcularà com:

TEC = 0,2 x CS + 0,4 x ExTP1 + 0,4 x ExTP2

Per superar la teoria mitjançant avaluació contínua, la nota de cada un dels exàmens (ExTP1 i ExTP2) haurà de ser major o igual a 4, i TEC ha de ser superior o igual a 5.

 

L'alumnat que no s'aculli a l'avaluació contínua de teoria o no la superi podrà realitzar el ExFT en la convocatòria (s) a la (s) que es presenti. L'alumnat que superi la teoria per mitjà d'avaluació contínua pot presentar si ho desitja a l'ExFT, però en aquest cas la seva qualificació final serà la que obtingui en la convocatòria en què es presenta.

Primera convocatòria ordinària

La qualificació final de l'assignatura en la primera convocatòria ordinària (gener) s'obtindrà de la següent manera:

Qualificació=0,2* Pr + 0,2 * ExPP+  0,2 * EFT + 0,4 * EFP

Es considerarà com a presentat si es realitza alguna de les proves de l'examen final.

Serà necessari obtenir una puntuació mínima de 4 punts tant en el projecte gràfic (Pr), com en ambdós exàmens finals (EFT i EFP) per a superar l'assignatura. En cas de no obtenir aqueixa puntuació mínima, la qualificació máxima en actes serà de  4. En cas d'optar per l'avaluació continuada de teoria i haver-la superat EFT=TEC.

 

Segona convocatòria ordinària

 

En la segona convocatòria ordinària (juliol) es realitzarà una única prova d'avaluació final composta per qüestions teòriques (CT) i exercicis pràctics (CP). Serà necessari obtenir una puntuació mínima de 4 en cada part de l'examen. La qualificació final serà:

Qualificació= 0,2 * Pr +0,2 * CT + 0,6* CP

On Pr és la nota de projecte gràfic obtinguda a la primera convocatòria.

Es considerarà presentat si es realitza alguna de les proves de l'examen final.

Serà necessari obtenir una puntuació mínima de 4 en cada part de l'examen. En cas de no obtenir aqueixa puntuació mínima, la qulificació máxima en actes serà de  4.

Si en la primera convocatòria es va superar la teoria (EFT o TEC> 5), es guardarà la nota per aquesta convocatòria.

De la mateixa manera si en la primera convocatòria es van superar els exàmens pràctics amb la seva ponderació, és a dir (0,2 * ExPP + 0,4 * EFP)> 3, es guardarà també la nota ponderada per a aquesta convocatòria.

Revisió d'exàmens davant del professorat

Els i les alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o el seu examen ha de ser revisada podran sol·licitar la revisió del mateix segons el procediment i les dates que en cada ocasió es publiquen, i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.