Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI A DESENVOLUPAR EN CLASSES TEÒRIQUES

TEMA 0. DIBUIX TÈCNIC: SISTEMES DE REPRESENTACIÓ I NORMALITZACIÓ

0.1 Gràfics en el procés de disseny mitjançant dibuixos

El procés de disseny

Gràfics en el procés de disseny

Esbossos, croquis i delineació.

0.2 Sistemes de representació referits a un sistema de coordenades cartesià ortogonal

Fonaments del procés de visualització i els sistemes de representació

Sistema dièdric

Sistemes axonomètrics: axonometria ortogonal i axonometria obliqua

Elements geomètrics. Propietats i representació

0.3 Normalització

Fonaments de la normalització

Materialització dels dibuixos

Sistema multivista: posició de l'objecte i elecció de vistes

Vistes especials, talls i seccions, representacions simplificades i altres convencionalismes

Acotació

Dibuixos de conjunt

TEMA 1. DIBUIX MITJANÇANT APLICACIONS CAD. INTRODUCCIÓ

1.1 Aplicacions CAD

Del croquis a mà a la delineació amb ordinador.

Definició de CAD. Aplicacions CAD i CADD.

Aplicacions 2D i 3D: delineació front a modelatge.

Requisits de maquinari, perifèrics.

1.2 Espais de dibuix. Dibuix a força de primitives gràfiques.

Espais de dibuix. Delineació 2D. Modelat 3D.

Configuració inicial: unitats, precisió.

Interacció.

Eines de desplaçament en espai de treball.

Concepte de primitiva gràfica.

Dibuix 2D a força de primitives gràfiques. Creació i modificació. Classificació: bàsiques, pseudo-primitives i esteses; simples i avançades.

Modelat 3D basat en primitives gràfiques.

1.3 Instruments de delineació per ordinador. Delineació de vistes i talls.

Instruments de delineació: instruments de selecció d’entitats geomètriques, instruments de posicionament o moviment, eines de comprovació o mesura, instruments d’edició.

Agrupaments: utilitat. Capes.

Ratllats. Creació i edició. Ratllats associatius i ratllats detectables.

Rètols. Creació i edició. Rètols paramètrics i rètols simplificats

1.4 Instruments generació models de peces.

Sòlids elementals mitjançant escombrats. Necessitat de perfils plans delineats.

Operacions booleanes.

Perfils restringits. Utilitat de CAD paramètric en modelatge.

1.5 Sistemes de referència

Concepte.

Coordenades absolutes i relatives.

Coordenades rectangulars i polars.

Sistemes de referència en 2D i 3D.

1.6 Transformacions geomètriques

Definició i aplicació

Transformacions principals a CAD: translació, còpia, paral·lelisme, escalat, simetria, rotació, matriu. Aplicació a 2D i 3D.

Plantejament gràfic i plantejament analític.

1.7 Formats d’emmagatzematge gràfics.

Emmagatzematge matricial i emmagatzematge vectorial.

Inserció informació matricial i vectorial.

Conversió entre formats gràfics: necessitat.

Rasterització i vectorització.

TEMA 2. OBTENCIÓ DE PLÀNOLS NORMALITZATS AMB CAD

2.1 Espai de plànols.

Espai de dibuix 2D (espai model) i espai de pla (presentació).

Finestres gràfiques. Vinculació.

Espai de dibuix 3D (mòdul de dibuix) i espai de pla (mòdul de presentació).

Creació de vistes i talls des de model. Vinculació.

2.2 Representació de plànols

Formats Impressió.

Configuració plànols. Exportació i retoc de plànols.

2.3 Atributs gràfics de figures geomètriques

Elecció dels atributs gràfics. Semiologia gràfica

Atributs geomètrics i atributs cosmètics

TEMA 3. ACOTACIÓ A CAD

3.1 Recordatori acotació.

Acotació de peces. Elecció i ubicació cotes. Representació normalitzada

Acotació do toleràncies dimensionals i geomètriques.

Acotació d'altres símbols de fabricació

3.2 Acotació en CAD geomètric i en CAD paramètric

Sistemes CAD geomètrics i paramètrics

Acotació associativa. Cotes associades a elements o elements associats a cotes.

3.3 Acotació amb aplicacions delineació 2D (geomètric)

Cotes a CAD. Creació i edició.

Estils d'acotació.

Acotació amb toleràncies.

Altres símbols de fabricació.

3.4 Acotació amb aplicacions modelat 3D (paramètric)

Restriccions de cota a perfils plans.

Obtenció cotes en vistes/talls del pla.

TEMA 4. DIBUIXOS ENGINYERIA AMB CAD. DIBUIXOS DE CONJUNT.

4.1 Dibuixos dEnginyeria i CAD

El CAD a l'Enginyeria: fases del disseny. Programes CAD

Programes CAD de propòsit general i dedicats.

4.2 Plànols de conjunt

Obtenció de plànols de conjunt delineats.

Obtenció de plànols de conjunt des de vistes/talls de les peces.

Marques. Eines en 2D i 3D.

Llista de materials. Eines en 2D (taules) i en 3D. Vincles.

TEMA 5. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ.

5.1 Emmagatzematge de la informació

El problema de la gestió d'informació CAD

Emmagatzematge de dades: a curt termini i llarg termini

5.2 Gestió de plànols.

Organització: ordre.

Fases disseny: versions.

Participants: control autoria i accés.

Vincles dins del fitxer i amb altres fitxers: camps i vincles.

Intercanvi entre aplicacions. Compatibilitat. Comunicació. Visors.

5.3 Gestió de fitxers de model.

Tipus d'arxiu: peça, dibuix, assemblatge. Comunicació.

Aplicacions PDM.

TEMA 6. CORBES I BLOCS

6.1 Corbes a CAD

Concepte. Aplicació. Elements definitoris

Representació de corbes: gràfica i matemàtica

Corbes fixes davant de corbes lliures

El·lipses

Corbes paramètriques polinòmiques

Cadenes o corbes compostes. Graus d'encadenament

Splines. Tipus: grau i ordre, interpolades i ajustades, pesos

6.2 Blocs a CAD

Concepte.

Creació. Inserció. Modificació.

Tipus de blocs.

TEMA 7. APLICACIONS CAD 3D. INTRODUCCIÓ

7.1 Tècniques de modelatge geomètric. Perfils paramètrics.

Geometria constructiva de sòlids (CGS)

Altres tècniques de modelatge: Models amb fil i de superfícies.

Creació de primitives des de perfils paramètrics.

Restriccions geomètriques, numèriques i algebraiques.

Ús adequat de les restriccions.

7.2 Obtenció de figures bàsiques (primitives/escombrades). Operacions booleanes.

Obtenció de figures bàsiques (primitives/escombrades).

Operacions d'escombrada (extrusió, revolució, escombrat, solevar)

Operacions booleanes explícites o implícites.

Arbre del model.

7.3 Sistemes de referència

Sistema principal/global de referència. Posició de la peça respecte a aquest.

Sistemes predefinits (principal/cares existents) i auxiliars.

Elements de referència auxiliars (datums): punts, eixos i plànols.

7.4 Modelat específic

Operacions específiques: Intenció de disseny (simetries, patrons)

Modelat basat en elements característics

Tipus d'elements característics o features

Elements roscats, peces estàndard, llibreries

Altres tècniques: buidat i engrossit

7.5 Extracció avançada de plànols de disseny

Configuració dels plànols

Altres opcions per a creació de plànols.

Obtenció de cotes des de model.

7.6 Altres opcions avançades

Assemblatges (conjunts).

Presentació (conjunts en explosió).

Guardar models per a impressió 3D.

 

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES AMB AUTOCAD I INVENTOR

1) Maneig bàsic d'AutoCAD

Entorn de treball, ajuda, ús de perifèrics, configuració bàsica de l'arxiu. Referències geomètriques i altres instruments, dibuix (línies, cercles, polígons, polilínies, ...) i edició d'elements (retallar / allargar, simetries, còpies, matrius ...). Plantilla de dibuix. Propietats d'elements, capes, mètodes de selecció d'elements, grups i blocs. Eines de mesura i comprovació. Pinçaments. Personalització de l'entorn.

 

2) Creació de plànols.

Recordatori de plànols tècnics (vistes i talls). Espai paper i presentacions. Formats. Finestres gràfiques. Textos: creació, edició. Ombrejats. Recursos per indicació de vistes i talls. Plans tècnics: recordatori representació de rosques i vistes particulars.

 

 3) Ajudes per axonomètric

Recordatori representacions axonomètriques. Dibuix axonomètric en CAD. Creació d'axonometries a partir de models 3D

 

 

4) Formats gràfics. Intercanvi d'informació entre programes

Incorporació de formats ràster. Intercanvi de formats vectorials. Obtenció de vistes a partir de models 3D creats a Inventor. Retoc de plànols

 

5) Acotació. Representació. Elecció de cotes i edició.

Plànols tècnics: recordatori representació i elecció de cotes. Estils i paràmetres d'acotació, creació i edició cotes. Acotació amb toleràncies dimensionals i geomètriques. Creació de detalls a escala amb acotació.

 

6) Representació de plànols de conjunt.

Plans tècnics: recordatori sobre representació de conjunts i elecció de vistes. Configuració, creació, edició i estils de taules i de directrius. Camps i referències externes. Llibreries de blocs. Ús de blocs paramètrics, dinàmics i amb opcions de visibilitat.

 

7) Corbes.

El·lipses, hèlixs, splines. Creació de corbes a partir de polilínies.

 

8) Maneig bàsic d'Autodesk Inventor

Delineació de perfils paramètrics. Restriccions geomètriques, numèriques i algebraiques. Parametrització de perfils importats.

Visualització i orientació de models 3D: estils de representació, vistes predefinides, viewcube.

Creació de models bàsics: Primitives bàsiques. Modelatge amb operacions: extrusió, revolució. Operacions booleanes. Arbre de el model.

 

9) Modelatge avançat amb Autodesk Inventor

Modelat de peces complexes, buidats i engruixits.

Ús de plànols i eixos de treball auxiliars.

Ús de features: nervis, arrodoniments, xamfrans, forats i rosques

Peces estàndard.

 

10) Plànols amb Autodesk Inventor

Creació i edició de plànols a partir de models 3D: vistes principals i talls, acotació.

Exportació de plànols.