SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

15%

Resolución de cuestiones

15%

Criteris de superació

A) Obtenir un mínim de 5 sobre 10 en la prova escrita.

B) Es considerarà presentat aquell estudiant que assisteixi a la prova escrita. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16