Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1035 - Gestió de Tresoreria

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

La nota de l'assignatura s'obtindrà com a resultat de sumar la valoració obtinguda en cadascuna de les proves de les quals consta l'assignatura. 

1. EXAMEN ESCRIT (6 punts): Per superar l'assignatura, l'estudiant haurà d'obtenir una qualificació mínima del 40% (4/10) en l'examen, que se sumarà a la nota dels treballs realitzats. El examen podrà incloure preguntes d'elecció, qüestions breus, així com exercicis o casos pràctics de diversa extensió.

2. MEMÒRIES Y RESOLUCIÓ D'EXERCICIS (4 punts): Es realitzaran treballs individuals i/o en grup i memòries de pràctiques de caràcter teoricopràctic que es valoraran sobre 4 punts. La nota dels treballs es computarà en les dues convocatòries ordinàries del curs acadèmic. 

Es considerarà presentat a tot aquell estudiant que es presente a l'examen escrit. 

Haurà d'obtenir una qualificació global (examen més treballs) mínima de 5 punts. 

L'examen i els treballs podran ser recuperables en segona convocatòria.