Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1030 - Enginyeria de Materials

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts de la manera següent:

Primera convocatòria

Avaluació contínua (40%)

- Pràctiques de laboratori (20%) (nota 1)

- Treballs i activitats avaluables (20%) (nota 2)

Examen final (60%) (nota 3)

- Part de teoria (30%)

- Part de problemes (30%)

Segona convocatòria

Avaluació contínua (40%)

- Pràctiques de laboratori (20%): s'utilitzarà qualificació de la primera convocatòria.

- Treballs i activitats avaluables (20%): s'utilitzarà la qualificació de la primera convocatòria.

Examen final (60%) (nota 3)

- Part de teoria (30%)

- Part de problemes (30%)

Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis

Avaluació contínua (40%)

- Pràctiques de laboratori (20%): s'utilitzarà la qualificació més recent disponible de cursos anteriors.

- Treballs i activitats avaluables (20%): s'utilitzarà la qualificació més recent disponible de cursos anteriors.

Examen final (60%)

- Part de teoria (30%)

- Part de problemes (30%)

Nota 1: Es valorarà la preparació prèvia per a cadascuna de les sessions de pràctiques de laboratori, la iniciativa i la participació en les mateixes, així com la correcció i la qualitat d'un informe per sessió de pràctiques que es lliurarà al professorat. Les valoracions de la preparació prèvies, així com les indicacions necessàries per a l'elaboració d'aquest informe seran comunicades pel professorat. Les pràctiques de laboratori es qualifiquen entre 0 i 10 punts, la qual cosa suposarà el 20% de la nota global. L'estudiant o estudianta que no assisteixi a una sessió, excepte per causa justificada, en l'horari de programació tindrà una qualificació de 0 en aquesta sessió. Una qualificació mínima de 4 (sobre 10) en les pràctiques de laboratori és condició necessària per superar l'assignatura.

Nota 2: Per tal d'incentivar el treball de continuació es realitzen activitats avaluables, distribuïdes al llarg del semestre. Aquestes activitats es programaran durant el curs, i consistiran en un treball en grup i en exercicis entregables de caràcter individual. Les activitats concretes a realitzar i la ponderació aplicable es publicaran a classe. La qualificació d'aquests treballs i activitats suposarà un 20% de la nota global. Una qualificació de 4 o superior en els treballs i activitats avaluables és condició necessària per superar l'assignatura.

Nota 3: Estarà compost per qüestions teoricopràctiques i problemes, amb una qualificació de 0 a 10 punts. Es valorarà la correcció de les respostes, desenvolupaments, dissenys i resultats. Per superar l'assignatura és condició necessària obtenir un mínim de 4 punts en aquest apartat. El percentatge de la qualificació global corresponent a aquest examen final serà del 60%. Si no se superen els mínims requerits en alguna de les proves, la nota màxima de l'examen serà de 4 punts. La nota final de l'assignatura serà la mitjana de: (examen final (60%) + treballs i activitats avaluables (20%) + pràctiques de laboratori (20%)). Per obtenir la mitjana cal aconseguir una qualificació igual o superior a 4 en cadascuna de les parts avaluables. Si l'alumne o l'alumna no es presenta a l'examen final, figurarà com a no presentat en l'acta i la nota d'avaluació contínua es guarda per a la segona convocatòria.