Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1021 - Disseny de Màquines

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies docents:
 
Lliçó magistral: S'aplicarà aquesta metodologia per exposar els fonaments teòrics de tots els temes que conformen l'assignatura. El professorat es donarà suport en presentacions multimèdia i en la pissarra com a complement. La teoria dels temes es posarà a disposició de l'estudiantat amb la suficient antelació.
 
Resolució de problemes: S'aplicarà aquesta metodologia durant les sessions d'ensenyaments pràctics (problemes). A cada un dels temes, s'intercalarà amb les explicacions purament teòriques a la resolució de problemes per part del professorat. Els enunciats corresponents es posaran a disposició de l'estudiantat amb la suficient antelació.
 
Aprenentatge basat en problemes: El professorat plantejarà un conjunt de problemes sense resoldre, que l'estudiantat haurà de treballar de manera autònoma. L'estudiantat comptarà, durant les hores de tutoria personalitzada, amb l'assessorament del professorat.
 
Treball de laboratori: S'aplicarà aquesta metodologia durant les sessions d'ensenyaments pràctics (laboratori). La majoria de les sessions tindran lloc en un laboratori. En aquestes, l'alumnat haurà de completar tasques relacionades amb les mesures experimentals: assaig de fatiga, pretensió de perns, velocitat crítica d'eixos, rigidesa de ressorts, parell de frenada, així com analitzar els components d'una màquina real. Algunes sessions tindran lloc en aula informàtica. En aquestes, l'estudiantat s'iniciarà en el maneig de programes de càlcul pel Mètode dels Elements Finits.
 
Durant les sessions d'ensenyaments pràctics (laboratori), es desenvoluparan activitats encaminades a l'adquisició de la competència transversal ENAEE CT1 "Funcionar de forma efectiva tant de forma individual com en equip".