Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC07 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes de càlcul de velocitats, acceleracions i forces sobre mecanismes i màquines.

CG05 - Saber utilitzar recursos informàtics per al càlcul de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.

CG03 - Ser capaç de realitzar informes tècnics en l’àmbit de l’anàlisi i disseny de mecanismes.

CG01 - Ser capaç d’analitzar i dissenyar mecanismes i màquines, des del punt de vista cinemàtic i dinàmic

CC07 - Ser capaç d’identificar els components d’una màquina o mecanisme en un esquema o pla i en un sistema real.

CC07 - Ser capaç d’analitzar cinemàticament els mecanismes més emprats en les màquines.

CC07 - Ser capaç de dissenyar, a un nivell preliminar, transmissions de màquines formades per corretges, cadenes, engranatges, partides, eixos, etc.

CC07 - Ser capaç de calcular el comportament dinàmic del sistema de transmissió d’una màquina.