Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1717 - Pràctiques en Centre de Salut. Integració Bàsica/Clínica

Curs 2 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignació de centres de salut es realitzarà per sorteig o de forma aleatoria l'inici del curs.

 

EL MODEL seleccionat per a aconseguir aquest objectiu és el d'un rotatori pels diferents serveis del centre de salut mínim amb estada important en la consulta mèdica.

120 HORES DE PRÀCTIQUES 

           - 120 EN CENTRE DE SALUT:

                  - 10 HORES RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

                  - 10 HORES SEMINARIS

                   - 6 HORES TUTORIES

                   - 4 HORES AVALUACIÓ

                   - 90 HORES PRÀCTIQUES EN CONSULTA

              - 30 HORES PER A TREBALLS EN DOMICILI O BIBLIOTECAPRÀCTIQUES REPARTIDES EN DOS PERÍODES:

             -  DE 9 - A 12 HORES DEL MATÍ (3 HORES DIÀRIES)

              - DOS PERÍODES DE VINT-I-DOS DIES HÀBILS:

                       - NOVEMBRE- DESEMBRE

                       - FEBRER – ABRIL

 

ROTACIÓ PELS DIFERENTS SERVEIS: 


Per a la realització dels diferents objectius assenyalats l'alumne realitzarà les pràctiques en el centre de salut, principalment en la consulta del metge tutor amb el material suggerit per a la sistematització d'unes pràctiques homogènies basades en els apartats assenyalats prèviament:

1. Resolució de problemes: rotatori general pels apartats que assenyalem més a baix

2. Seminaris en horaris aparte sota la tutorització d'algun dels tutors seleccionats, no exclusivament pel tutor personal.s realitzaran 3 seminaris i 3 classes de casos clínics mitjançant resolució de problemes, les quals seran d'assistència obligatòria.

3. Tutoria exclusiva amb el propi tutor

4. Avaluació del tutor personal

5. Pràctiques repartides entre el personal del centre de salut, però amb major horari amb el tutor propi.

6. Els treballs en el domicili es realitzaran per a preparar part del portafolis final de l'alumne i la seua avaluació.El rotatori amb personal del centre requereix el pas pels diferents perfils professionals del centre per a conèixer la dinàmica laboral dels components de l'equip:

1. INFERMERIA: consulta d'infermeria, domicilis, programes d'actuació d'infermeria.

2. TREBALL SOCIAL: consulta de treball social 

3. PEDIATRIA: Metge i Infermeria:(1 dia) compartir el dia en les consultes del pediatre i infermeria pediàtrica

4. CONSULTA MÈDICA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA COMPARTIDA AMB EL TUTOR

5. PARTICIPACIÓ EN TASQUES ORGANITZATIVES I DOCENTS DE L'EQUIP:

         .Assistència a reunions organitzatives

         .Assistència a sessions clíniques

         .Presentació d'una sessió clínica o organitzativa

         .Coneixement de les línies d'investigació de l'equip

 
METODOLOGIA DOCENT EN LES PRÀCTIQUES ESTABLIDES.

La diversitat de mètodes d'aprenentatge és útil per a complir els objectius del programa i a aquest efecte recomanem alguns exemples, que no han de ser emprats tots, però són suggeriments o oportunitats en funció de les nostres possibilitats::

1. Autoaprenentatge. (Self directed learning)

Estudi i ús d'eines d'aprenentatge individuals indicat per a l'adquisició de nous coneixements, manteniment de la competència, adquisició d'habilitats en l'ús de les eines bàsiques (anglès, informàtica, Internet). Suposa:

- Estudi quotidià a iniciativa del propi estudiant.

- Aprenentatge dirigit: lectures o visualitzacions recomanades (CD-ROM, vídeos, pàgines Web). Encàrrec de tasques: aprenentatge basat en la resolució de problemes, discussió de casos i problemes pràctics (**Problem **based **learning).

- Cursos a distància.

- Preparació de sessions.

- Cerca de material per Internet

2. Aprenentatge de camp (Learning in context)

És col·locar a l'estudiant en una situació real en la qual el seu autoaprenentatge puga tenir lloc fàcil de fer tenint a l'estudiant en la consulta). Indicada especialment per a: l'adquisició i aprehensió de la complexitat de les funcions i de la presa de decisions com a professional. Suposa:

- Observació directa (el resident veu el que fa el tutor).

- Intervencions tutoritzades (el resident realitza les seues activitats davant la presència del tutor).

- Intervenció directa, no supervisada directament pel tutor (s'obté informació per altres vies diferents a l'observació directa: auditoria d'històries, opinió dels pacients, opinió de la resta dels companys de l'equip o del segon nivell)

- Vídeo-enregistraments en la pròpia consulta (amb consentiment del pacient) i posterior anàlisi.

- Resolució de casos en pacients simulats (participant amb el tutor)

- Contacte amb diferents professionals de l'equip: infermeria, matrones, treball social, personal d'admissió, etc.

- Elaboració de documents

3. Classes:

És la transmissió unidireccional de la informació, sobre una matèria concreta.

Indicat especialment per a: Transmissió d'informació complexa. Creació d'un marc referencial. Suposa:

- Classe unidireccional clàssica.

- Classe participativa. (és la classe que s'ha d'afavorir)

4. Treball grupal, interacció grupal (small group learning)

Tracta d'aprofitar la interacció entre els diferents membres del grup.

• Indicat especialment per a: treballar les actituds:

- Treball individual i grupal analitzant de forma seqüencial, i en exemples reals, les diferents etapes del procés diagnòstic, pronòstic i terapèutic.

- Participació en l'elaboració d'una guia de pràctica clínica.

- Participació en les reunions d'equip

- Seminaris

- Joc de rols (role playing

- Treballs de camp

- Visionat de vídeos

- Millora de qualitat

- Investigació

- Realització i presentació de sessions clíniques en les quals es realitze un abordatge integral del problema, estudiant-ho amb un enfocament centrat en el pacient i presentat les diferents etapes del procés diagnòstic i terapèutic, d'acord a l'esquema de Riegelman.

Treball de grup sobre la presa de decisions dels metges.

- Valoració sobre casos reals durant les sessions de revisió d'històries (utilització de proves diagnòstiques, prescripció, IT...)

- Experiències reals de desenvolupament d'estudis d'avaluació de la pràctica clínica i d'utilització de medicaments

- Sessions teòriques i experiències reals de treball en equip, d'anàlisi, organització i gestió de l'activitat, disseny de circuits i d'agendes de l'activitat en el Centre de Salut, del maneig de la pressió i de la freqüentació assistencial. Experiència real de maneig d'algun pacient hiperfreqüentador.

- Altres tècniques de treball en aula: treball per parells, reixeta, Philips 6x6, etc.

5. Tallers

És l'aprenentatge d'habilitats en petits grups.

• Indicats especialment para: l'adquisició d'habilitats o procediments (conductes que han de seguir-se d'una manera definida):

- Amb pacients reals o simulats

- Amb maniquís

- Amb programes informatitzats (simuladors)

- Amb projectes educatius

LLOC D'APRENENTATGE RECOMANAT

El centre de salut, la supervisió de l'estil i tècniques de comunicació s'ha de realitzar en els llocs de treball de l'estudiant.

En aules aptes per al treball en grups xicotets i equipades amb material suficient: rotafolis, pissarra, retroprojector,vídeoprojector, càmera d'enregistrament portàtil i reproductor de vídeo i monitor de televisió (DINS DE LES POSSIBILITATS DE CADA EQUIP).