Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1717 - Pràctiques en Centre de Salut. Integració Bàsica/Clínica

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

90 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

AER01 - Mostrar actituds professionals adequades.

AER02 - Aspectes ètics.

AER04 - Pràctica de la medicina en una societat multicultural.

AER05 - Aspectes psicosocials. Ser capaç de relacionar-se amb els pacients i col·legues i tenir en compte la diversitat de característiques que formen la personalitat humana.

CB11 - Etiologia i patogènia. Conèixer les causes de la malaltia i maneres d'emmalaltir.

CI01 - Principis generals de la bona comunicació (pròpia i de la persona entrevistada).

CI02 - Comunicació amb els pacients i familiars.

CI03 - Comunicació amb els companys i treball en equip.

CI04 - Comunicació com a educador.

DP01 - Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació.

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP01 - Principis generals de la investigació del pacient.

FSS02 - Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.

FSS03 - El metge com a investigador.

FSS04 - El metge com a docent.

FSS05 - El metge com a gestor. Ser conscient de la necessitat d’aconseguir la màxima eficàcia en la seua actuació professional amb el mínim cost econòmic i social.

FSS06 - El metge com a membre d’un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, i de desenvolupar el treball en equip.

SP01 - Reconèixer les causes de la malaltia i les amenaces per a la salut dels individus i poblacions de risc.

SP03 - Col·laborar amb altres professionals i institucions a fi de promocionar la salut i prevenir malalties.

Resultats d'aprenentatge

Sistemes de salut. Conèixer:- La visió i les demandes de la societat.- El paper dels diversos nivells d’assistència sanitària.- Els serveis sociosanitaris i pal·liatius d’atenció en la població.- El paper de les diverses professions sanitàries.- L’estructura del sistema sanitari a la Comunitat Valenciana i a Espanya.- El paper de la medicina privada en el sistema sanitari- La legislació corresponent.

Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.

Reconèixer les causes de la malaltia i les amenaces per a la salut dels individus i poblacions de risc. Ser capaç de:- Conèixer els problemes de salut pública prioritaris en la comunitat.- Conèixer els components de l’educació sanitària.- Utilitzar adequadament el consell mèdic.- Reconèixer els factors psicològics, físics o conductuals presents en el desencadenament i el manteniment d’una malaltia, com ara el tabaquisme, drogodependències, sedentarisme, falta de protecció solar, alteracions alimentàries...- Identificar els signes i símptomes de la malaltia per al seu diagnòstic precoç.- Conèixer la validesa i el significat dels diversos procediments utilitzats en el diagnòstic precoç de les malalties específiques.

Pràctica de la medicina en una societat multicultural. Reconèixer:- Les característiques de la nostra societat multicultural, i respectar-les.- La importància de l’aprenentatge d’idiomes.- L’existència de costums i de creences que poden aconsellar l’evitació o la modificació d’actituds diagnòstiques i terapèutiques.

Principis generals de la investigació del pacient. Ser capaç de:- Establir una metòdica raonada i ordenada d’exploracions complementàries, segons el procés de base i el diagnòstic diferencial establit.- Valorar el risc i el benefici de cada exploració.- Conèixer el rendiment diagnòstic de les diferents exploracions.- Conèixer les indicacions i contraindicacions de les diferents proves.- Conèixer el cost de l’exploració.- Informar detalladament el pacient de les exploracions que es realitzaran.- Obtindre el consentiment.

Principis generals de la bona comunicació (pròpies i de l’entrevistat).Ser capaç de:- Conèixer les tècniques de la comunicació verbal (claredat, ordre, llenguatge...)- Conèixer les tècniques de la comunicació no verbal (postura, mirada, gestualitat, escenari...) - Conèixer les fórmules de la comunicació escrita.

Motivació.Ser capaç de mantindre un alt nivell de motivació a pesar de les dificultats.

Mostrar actituds professionals adequades. Ser capaç de:- Establir confiança entre el metge i el pacient, respectant-lo i adoptant una postura empàtica i holística.- Avaluar i preservar l’autonomia del pacient i mantindre la participació en totes les decisions que l’afecten.- Respectar les institucions professionals i els serveis sanitaris.

Història de la medicina. Conèixer la història de la salut i la malaltia.

Etiologia i patogènia. Conèixer les causes de la malaltia i formes d’emmalaltir.

El metge com docent. Ser conscient de:- La necessitat de ser docent i d’ensenyar a altres alhora que es fa assistència.- La necessitat de formar-se contínuament al llarg de la seua vida professional.- La responsabilitat com a educador de la societat.

El metge com a membre d’un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, desenvolupant el treball en equip.

El metge com a investigador. Ser conscient:- De la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional.- De la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional.- De les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

El metge com a gestor. Ser conscient de la necessitat d’aconseguir la màxima eficàcia en, la seua actuació professional, amb el mínim cost econòmic i social.

Comunicació com a educador. Ser capaç de:- Adaptar el llenguatge i el missatge segons les circumstàncies.- Saber estructurar i esquematitzar el missatge.- Saber utilitzar exemples pràctics que faciliten la realització de procediments.- Participar en un programa formatiu utilitzant les bases teòriques de l’aprenentatge i la docència.- conèixer els processos de formació i capacitació professionals propis dels diferents nivells de competències.

Comunicació amb els pacients i familiars. Ser capaç de:- Utilitzar els principis d’un bon entrevistador (empatia, calidesa, respecte, concreció, confidencialitat i assertivitat).- Utilitzar un vocabulari entenedor.- Saber notificar males notícies.

Comunicació amb els companys i treball en equip. Ser capaç de:- Mantindre una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi i una predisposició a la col·laboració.- Col·laborar amb altres professionals de ciències de la salut amb la finalitat de donar les millors solucions al malalt i als seus familiars.- Reconèixer les limitacions pròpies a fi de sol·licitar la col·laboració d’altres col·legues.- Fer una exposició científica davant d’un auditori de col·legues.

Col·laborar amb altres professionals i institucions a fi de promocionar la salut i previndre malalties. Ser capaç de:- Col·laborar amb professionals sanitaris, educadors i responsables de l’administració pública.- Integrar els components de la protecció de la salut (medi ambient i aliments) en la valoració prognòstica.- Reconèixer i utilitzar les eines de planificació i priorització en el servici públic de salut.- conèixer les bases científiques, riscos i l’aplicabilitat de les medicines alternatives.

Capacitat d’autocrítica i d’autoavaluació. Ser capaç de:- Comportar-se d’una forma reflexiva i responsable, constructivament crític.- Actuar valorant la pròpia competència i les pròpies capacitats.

Aspectes ètics. Ser capaç de:- conèixer i entendre l’ètica mèdica contemporània i els principis ètics d’autonomia, beneficència, no maleficència i justícia; els deures del metge i l’aplicació pràctica de les teories.- conèixer i saber utilitzar una metodologia correcta per a la resolució de conflictes ètics.- Comprendre la necessitat i la importància del consentiment informat.- Acceptar els drets del malalt.- conèixer el codi deontològic de la professió.- Fomentar el respecte a la diversitat, l’equitat i la igualtat de gènere.

Aspectes psicosocials. Ser capaç de relacionar-se amb els pacients i col·legues tenint en compte la diversitat de característiques que formen la personalitat humana.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.