Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1705 - Fisiologia General (Fisiologia)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Els ensenyaments teòrics consistiran en l'assistència a les classes magistrals impartides en l'aula de docència pel professor responsable.

Disseny docent general

Des de l'inici del curs els alumnes disposaran de la programació de l'assignatura, calendari d'activitats docents i relació d'objectius, en format imprés o en l'Aula Virtual. Els alumnes rebran la instrucció que han de llegir en la bibliografia recomanada la temàtica de cada classe amb anticipació a la seua impartició. Si escau, periòdicament s'afegiran els guions de les lliçons, les presentacions de classe, animacions sobre temes específics i qualsevol altre material addicional. D'una selecció de les pràctiques (veure més endavant) cada grup haurà d'elaborar i presentar informes escrits, la qual cosa permetrà avaluar la capacitat de treball en equip.


Les pràctiques es realitzaran en l'aula destinada a aquest efecte (consultar LLEU) i consistiran en simulacions per ordinador, i lectura crítica d'articles científics.


Model general en el desenvolupament de sessió pràctica en aula d'informàtica

1. L'alumne disposarà prèviament del material docent, que inclou el guió de la pràctica, les instruccions de maneig del programa simulat (si escau) i els objectius a complir.

2. El professor farà una revisió dels continguts teòrics, explicarà la tasca a realitzar i aclarirà els dubtes sobre el maneig del programa.

3. Seguidament els alumnes desenvoluparan la pràctica de manera autònoma, interaccionant entre ells i amb la presència i assessorament del professor.

4. Els continguts de les pràctiques seran avaluats a través de l'Aula Virtual en les dates programades, al costat dels continguts teòrics corresponents.


Lectura-crítica d'articles científics: Mitjançant l'aplicació NeuroDoc, el professor posarà a la disposició dels alumnes cinc articles per a la seua lectura. Es realitzarà una sessió presencial introductòria explicativa de la metodologia i de la matèria. Els alumnes hauran de llegir els articles i realitzar l'avaluació de resposta múltiple corresponent a cadascun d'ells per a objectivar el grau d'adquisició de coneixements

Durant el curs s'impartiran seminaris, grups de discussió de contingut monogràfic, tant d'índole teòrica com a pràctica.

Les tutories seran individuals o en grup reduït (aquesta última d'assistència obligatòria), per a contrastar els avanços en l'adquisició de competències per part de l'alumnat, així com de suport, orientació i assessorament al mateix per part del professor.

Els professors estaran disponibles en les hores i dies indicats al principi del curs per a tutories presencials. Addicionalment l'alumnat disposarà d'accés permanent a consultes a través del fòrum de l'Aula Virtual.

Els professors estaran disponibles on-line per a qualsevol qüestió i/o aclariment en el fòrum de l'assignatura, durant un temps prèviament establit.

En les tutories en grup reduït el professor proposarà temàtiques de discussió sobre la matèria en el programa per a utilitzar la metodologia dialèctica de confrontació. Es proposa ensinistrar als alumnes en el maneig de conceptes, la seua defensa oral i pública i desenvolupar tècniques de refutació i de treball en equip. Els grups d'alumnes realitzaran un treball de síntesi que lliuraran en suport informàtic i que serà avaluat juntament amb l'activitat desenvolupada en les discussions.

.Treballs en grup (un dels dos següents)

T1: “Mecanismes iònics del potencial d'acció” (corresponent a la pràctica P3).

T2: “Contracció del múscul estriat” (corresponent a la pràctica P4).Els treballs es realitzaran per grups. Cada grup designarà de manera autònoma a un coordinador, que s'encarregarà de lliurar el treball als professors. Cada grup farà únicament un treball escollint la pràctica sobre la qual ho realitza. Si els alumnes ho desitgen se'ls lliurarà el programari perquè amplien el seu ús com a treball no presencial i desenvolupen el que requerisquen per a realitzar la presentació. En el cas dels treballs, la presentació s'ajustarà, en línies generals, al següent esquema:Títol de la pràctica:

Sumari: Tot article científic publicat comença per un sumari, en el qual es

resumeix, de manera sintètica i clara, el contingut de l'article. En aquest cas, deuran

escriure el resum de la pràctica en un màxim de 20 línies.

Descripció de l'activitat: Depenent de cada pràctica, hauran de contestar a les

preguntes que se'ls hagen plantejat, resoldre els problemes o fer els càlculs

corresponents. Igualment hauran d'elaborar els gràfics que corresponguen, en el cas

que la pràctica ho exigisca. Quan la pràctica haja consistit en la reproducció de

experiments, la descripció haurà d'ajustar-se, en general, al següent esquema:

1) Objectius de l'experiment o la demostració experimental.

2) Disseny de l'experiment (identificant les variables estudiades i el seu caràcter de

“dependent” i “independent”).

3) Descripció del material biològic i dels mètodes utilitzats.

4) Descripció dels resultats, incloent les taules de dades i la representació

gràfica dels mateixos.

5) Resum de les conclusions que es puguen establir i discussió sobre les mateixes.Coordinador: _____________________________________

Membres del grup que han participat: _____________________________________

Els treballs hauran de ser introduïts en l'aula virtual abans del dia 6 de gener.