Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1705 - Fisiologia General (Fisiologia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Examen escrit: S'exigirà una qualificació mínima de 6 sobre 10 en l'examen escrit per a considerar-se superat i ponderarà un 70% de la nota final de l'assignatura. ESta prova és recuperable en la segona convocatòria.

Memòria i informes de pràctiques i Observació i execució de tasques i pràctiques: Aquests conceptes se sumaran a la nota obtinguda en l'apartat anterior només en la situació d'haver superat el mínim requerit per a l'examen escrit, constituint la seua suma un 30% de la nota final. Estes proves no són recuperables en la segona convocatòria.

S'exigirà la realització de, almenys, un 80% d'aquestes activitats (memòries i informes de pràctiques i observació/execució de tasques i pràctiques) per a incorporar la seua suma a la nota final.

La ponderació detallada de les activitats addicionals a l'examen teòric serà de un 30% i es realitzarà de la següent forma:

Avaluació de les pràctiques: contemplant-se la correcció dels resultats obtinguts, si escau:

- Assistència 6.5% + Avaluació dels treballs de recerca en grup, que contamplarà la valoració de la presentació formal estructura de continguts i i correcció de resultats: 10%. Subtotal 16.5%. Aquestos percentatges de ponderació afecten al total de pràctiques excepte a la pràctica 2.

- L'avaluació de la pràctica 2 (Bases de l'electricitat en sistemes biològics) es realitzarà amb activitats i treballs específics, el resultat del qual ponderarà  un 3,5% del 20% corresponent a pràctiques.

- Avaluació del treball en grup, resultant del seminari de confrontació que contamplarà la consistència argumental de la síntesi: Subtotal 5%

- Avaluació mitjançant test de respostes múltiples de la lectura crítica d'articles científics: Subtotal 5%.

La suma dels subtotales (30%) s'addicionarà a la qualificació obtinguda en l'examen teòric (70%)


Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere aprovat són l'obtenció d'una qualificació de 6 en l'examen final i la realització d'un 80% de les activitats 2-5 (Proves corresponents a l'avaluació del treball en grup, avaluació de les pràctiques, avaluació dels treballs de síntesis i avaluació de la lectura crítica d'articles científics).

Es considerarà presentat tot alumne que es presente a l'examen final escrit.