Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1702 - Bioquímica

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

65%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

15%

Criteris de superació

L'Entrevista de tutorització i/o informes d'experts, comprèn la resolució dels casos I l'exercici de l'activitat sobre la malaltia metabòlica. Fa referència a les entrevistes entre professor i xicotets grups d'estudiants (5% per al metabolisme, 5% per a la malaltia amb base molecular, 5% practica esportiva i 5% per a les temes 19-21).

L'examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes), preguntes curtes que es relaciona amb els temes 9-18 (30%), preguntes sobre les pràctiques de laboratori (10%), preguntes de l'aula virtual dels temes 1-8 (15%) i de les tasques lliures com a publicacions científiques, llibres, pel·lícules, documentals, notícies, etc (5%). D'estes tasques lliures, l'estudiant només pot realitzar un màxim de 2.

L'Observació/execució de tasques i pràctiques, Exposició de la malaltia metabòlica (10%) i els pòsters de les pràctiques de laboratori (10%) que es relacionen amb el tema 5 i altres no considerats al programa de teoria.

Examen de teoria temes 9-18 (Obligatori) 1.5/3. Ha d'aprovar-se per a poder ponderar amb la nota final.

Preguntes aula virtual temes 1-8 (Obligatori) 0.75/1.5. Ha d'aprovar-se per a poder ponderar amb la nota final. Si se suspén aquesta activitat, no es pot realitzar l'examen de teoria en la mateixa convocatòria.


Pràctica malaltia amb base molecular (Obligatori) 0.5/1.

Tutories de resolució de casos, malaltia amb base molecular, bioquímica del deportei temes 19-21 (Obligatori) 1/2.

Pósters de pràctiques de laboratori (Obligatori) 0.5/1. Ha d'aprovar-se per a ponderar amb la nota final. Aquesta activitat, no és recuperable.


Preguntes relacionades amb les pràctiques de laboratori (Obligatori) 0.5/1. Ha d'aprovar-se per a ponderar amb la nota final. Aquesta activitat, no és recuperable.


Tasques lliures com a resum publicacions científiques, discussió llibres, pel·lícules, documentals o notícies (0.25/0.5 cada una).

A totes aquelles activitats que s'entreguen fora dels terminis establits, se'ls multiplicarà per 0.5 la nota obtinguda.

Es donarà la consideració de "Presentat" a una assignatura a l'alumnat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s'haja presentat a un 60% de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries que s'especifique a la guia docent.

En el cas que algun estudiant no supere alguna de les proves, es guardarà la nota de les altres fins a la següent convocatòria ordinària.

Les Matrícules d'Honor es posaran als estudiants, que superen la nota total de 9, i el seu número estarà en funció del volum de matriculats segons normativa de la Universitat. No es tindran en quanta les notes de les activitats optatives. En cas de dos notes exactament iguals, el professor indicarà que tipus de treball escrit ha de realitzar-se per a obtindre una nota més.