Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1701 - Bioestadística (Estadística)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura tindrà diversos tipus de prova

  • Examen escrit (amb preguntes tipus test, desenrotllament y/o problemes): 50 % de la nota final de l'assignatura És l'examen final de l'assignatura. Podrà contindre preguntes tipus test; preguntes de desenrotllament teòric y/o preguntes de resolució d'exercicis. Les preguntes podran versar sobre el que veu tant en les sessions de teoria com en les de seminaris i pràctiques de laboratori.
  • Observació/execució de practiques: 10 % de la nota final de l'assignatura. Perquè el treball de pràctiques (laboratori) siga avaluat, s'exigirà que l'alumnat assistisca presencialment a la sessió i realitze al llarg d'ella el treball que es propose. En el cas que en alguna sessió de pràctiques es deixe treball pendent, este haurà de ser entregat dins de les dates marcades per a això.
  • Resolució d'exercicis i problemes: 20 % de la nota final
  • Elaboració de treballs acadèmics:20 %. Des de principi de semestre, s'entregarà casos pràctics i una base de dades que hauran de ser resolts i analitzats per part de l'alumnat (en grups de 4/5 persones) . Conforme es vaja desenrotllant l'assignatura es demanaran distintes anàlisis relacionats amb el cas pràctic en diverses entregues que s'avaluaran i puntuaran. (10% total nota). A partir d'este treball, es realitzarà i defendrà un postter on se sintetitzaran la presentació i objectius del problema inicial junt amb els resultats obtinguts. Tots els integrants de cada grup hauran de participar en la presentació (10% total nota) .

 

Per a superar l'assignatura, l'alumne deurà:

  • obtindre almenys un 50% de la qualificació màxima de l'examen escrit (prova escrita)
  • obtindre almenys un 40% de la qualificació màxima en l'observació/execució de tasques i pràctiques (laboratoris) ,
  • obtindre una qualificació mínima de 5 al sumar ponderadament les puntuacions de les distintes proves.

Perquè el treball de pràctiques (laboratori) siga avaluat, s'exigirà que l'alumne assistisca presencialment a la sessió i realitze al llarg d'ella el treball que es propose.

Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats durant el període lectiu de l'assignatura es guardaran durant tot el curs corresponent"

 

L'alumnat que no supere l'assignatura durant la primera convocatòria del curs, podrà acollir-se a una segona convocatòria en què es guardaran les notes obtingudes durant el curs de les pràctiques; de resolució d'exercicis i problemes i de treballs acadèmics. En esta segona convocatòria es podrà recuperar l'examen final de l'assignatura i els laboratoris, per mitjà d'un examen escrit a què s'afegiran eixides d'anàlisi realitzats amb el programari treballat en l'assignatura, que hauran de ser analitzades per aquells estudiants que vullguen recuperar els laboratoris. Els criteris de superació de l'assignatura en esta segona convocatòria continuaran sent els mateixos:

  • obtindre almenys un 50% de la qualificació màxima de l'examen escrit (prova escrita)
  • obtindre una qualificació mínima de 5 al sumar ponderadament les puntuacions de les distintes proves.