Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1701 - Bioestadística (Estadística)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB18 - Epidemiologia i salut pública. Ser capaç de: tenir els fonaments científics i les bases operatives de la metodologia epidemiològica aplicada a les necessitats professionals del metge general; conèixer i ser capaç d'aplicar els mètodes assistencials i d'investigació, propis de la medicina preventiva actual; tenir una visió sanitària cap a les prioritats de la població en matèria de salut pública.

CI06 - Habilitats informàtiques i accés a base de dades. Ser capaç de: manejar amb autonomia un ordinador personal. Valorar la informació i el seu ús; manejar, a nivell d'usuari, els diferents paquets informàtics i estadístics; accedir al món del coneixement biomèdic utilitzant els referents de prestigi reconegut; utilitzar diferents sistemes per a accedir a bases de dades informatitzades per a aplicar-les periòdicament; conèixer i manejar els procediments de documentació clínica.

CI09 - Comunicació com a investigador. Ser capaç de realitzar una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i d'informes professionals sabent utilitzar els mitjans tecnològics bàsics.

DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l'aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

FSS03 - El metge com a investigador. Ser conscient: de la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional; de la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional; de les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

FSS06 - El metge com a membre d'un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, desenvolupant el treball en equip.

INV01 - Metodologia científica i d'investigació. Ser capaç de: reconèixer la necessitat de la investigació per a la progressió del coneixement; conèixer la relació entre investigació bàsica i investigació clínica; conèixer la necessitat de la col·laboració entre les dues investigacions en equips multidisciplinaris. Conèixer: la metodologia científica; els procediments bàsics d'un laboratori d'investigació; com desenrotllar un projecte d'investigació; les bases per a la bioestadística i la seua aplicació en la valoració dels resultats dels projectes d'investigació; la construcció d'una base de dades i de la seua explotació amb els paquets estadístics més habituals; com fer una anàlisi crítica de la significació estadística i a reconèixer la seua relació amb la significació clínica; com redactar un model d'article científic.

INV02 - Aprenentatge de la metodologia estadística i la seua aplicació. Ser capaç de: aplicar l'estadística en la investigació clínica; descriure els caràcters quantitatius i qualitatius; dissenyar estudis, establir la grandària de la mostra i criteris d'inclusió i d'exclusió, comparar mesures, fer proves de significació, lleis de probabilitat, corbes de supervivència, relació entre variables quantitatives i qualitatives, mesures de risc, models de regressió, mesura dels canvis, proves diagnòstiques, fer metaanàlisi; conèixer i utilitzar paquets estadístics mitjançant programes informàtics; conèixer la limitació de les proves estadístiques; reconèixer la qualitat de la informació clínica: diferència entre significativament estadísticament i clínicament rellevant.

RJC02 - Medicina basada en l'evidència (MBE). Ser capaç de: justificar i sustentar qualsevol actuació i decisió mèdica basant-se en la millor evidència disponible; conèixer les fonts de l'evidència (publicacions científiques, protocols, guies de pràctica clínica, bases de dades), la manera d'aconseguir-les i com mantenir-les actualitzades; trobar l'equilibri entre l'evidència científica i l'experiència clínica; conèixer la metodologia científica per a obtenir una medicina basada en l'evidència; conèixer l'abast organitzatiu, formatiu, jurídic, ètic i de gestió de la MBE; saber els avantatges de l'aplicació de protocols consensuats segons la MBE.

RJC03 - Judici crític i capacitat de fer front a la incertesa i l'error en la presa de decisions. Ser capaç de: reconèixer un cert grau d'incertesa en qualsevol acte mèdic i, per tant, susceptible de ser millorat o modificat; reconèixer i acceptar que el coneixement científic és canviant; reconèixer i acceptar les pròpies limitacions; fer front a la incertesa mitjançant la utilització de les fonts de coneixement a l'abast, l'ajuda dels companys, la iniciativa pròpia i la capacitat de decisió; escoltar i analitzar les opinions dels pacients i familiars; admetre opinions d'altres col·legues, contràries a l'opinió pròpia; ser receptiu als canvis en la presa de decisions; assumir els errors en la presa de decisions, quan aquests es produeixen després d'un raonament clínic adequat i d'haver analitzat tota la informació a l'abast.

RJC06 - Lectura crítica. Entendre i interpretar les dades estadístiques de la literatura mèdica. Comprendre i interpretar críticament textos científics.

CB06 – Bioestadística. Conèixer els elements bàsics i indispensables per a utilitzar els mètodes estadístics descriptius i inferencials aplicats a les ciències biomèdiques.

Resultats d'aprenentatge

RJC06 – Lectura crítica. Entendre i interpretar les dades estadístiques de la literatura mèdica. Comprendre i interpretar críticament textos científics.

RJC03 – Judici crític i capacitat de fer front a la incertesa i l’error en la presa de decisions. Ser capaç de: reconèixer un cert grau d’incertesa en qualsevol acte mèdic i, per tant, susceptible de ser millorat o modificat; reconèixer i acceptar que el coneixement científic és canviant; reconèixer i accepter les pròpies limitacions; fer front a la incertesa mitjançant la utilització de les fonts de coneixement a l’abast, l’ajuda dels companys, la iniciativa pròpia i la capacitat de decisió; escoltar i analitzar les opinions dels pacients i familiars; admetre opinions d’altres col·legues, contràries a l’opinió pròpia; ser receptiu als canvis en la presa de decisions; assumir els errors en la presa de decisions quan aquests es produeixen després d’un raonament clínic adequat i d’haver analitzat tota la informació a l’abast.

RJC02 – Medicina basada en l’evidència (MBE). Ser capaç de: justificar i sustentar qualsevol actuació i decisió mèdica basant-se en la millor evidència disponible; conèixer les fonts de l'evidència (publicacions científiques, protocols, guies de pràctica clínica, bases de dades), la manera d'aconseguir-les i com mantenir-les actualitzades; trobar l'equilibri entre l'evidència científica i l'experiència clínica; conèixer la metodologia científica per a obtenir una medicina basada en l'evidència, conèixer l'abast organitzatiu, formatiu, jurídic, ètic i de gestió de la MBE; saber els avantatges de l'aplicació de protocols consensuats segons la MBE.

INV02 – Aprenentatge de la metodologia estadística i la seua aplicació. Ser capaç de: aplicar l’estadística en la investigació clínica; descriure els caràcters quantitatius i qualitatius; dissenyar estudis, establir la mida de la mostra i criteris d’inclusió i d’exclusió, comparar mesuraments, realitzar proves de significació, lleis de probabilitat, corbes de supervivència, relació entre variables quantitatives i qualitatives, mesurament de risc, models de regressió, mesurament dels canvis, proves diagnòstiques, realitzar metaanàlisis; conèixer i utilitzar paquets estadístics mitjançant programes informàtics; conèixer la limitació de les proves estadístiques; reconèixer la qualitat de la informació clínica: diferència entre significativament estadístic i clínicament rellevant.

INV01 – Metodologia científica i d’investigació. Ser capaç de: reconèixer la necessitat de la investigació per a la progressió del coneixement; conèixer la relació entre investigació bàsica i investigació clínica; conèixer la necessitat de la col·laboració entre les dues investigacions en equips multidisciplinaris. Conèixer: la metodologia científica; els procediments bàsics d’un laboratori d’investigació; com s’ha desenvolupar un projecte d’investigació: les bases per a la bioestadística i la seua aplicació en la valoració dels resultats dels projectes d’investigació; la construcció d’una base de dades i de la seua explotació amb els paquets estadístics més habituals; com s’ha de portar a terme una anàlisi crítica de la significació estadística i reconèixer la seua relació amb la significació clínica; com s’ha de redactar un model d’article científic.

FSS06 – El metge com a membre d’un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, diagnòstic i tractament del pacient, i desenvolupar el treball en equip.

FSS03 – El metge com a investigador. Ser conscient: de la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional, de la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional, de les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

DP02 – Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats

CI09 – Comunicació com a investigador. Ser capaç de realitzar una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i d’informes professionals sabent utilitzar els mitjans tecnològics bàsics.

CI06 – Habilitats informàtiques i accés a base de dades. Ser capaç de: manejar amb autonomia un ordinador personal; valorar la informació i el seu ús; manejar, a nivell d’usuari, els diferents paquets informàtics i estadístics; accedir al món del coneixement biomèdic utilitzant els referents de prestigi reconegut; utilitzar diferents sistemes per a accedir a bases de dades informatitzades per a aplicar-les periòdicament; conèixer i manejar els procediments de documentació clínica.

CB18 – Epidemiologia i Salut Pública. Ser capaç de: tenir els fonaments científics i les bases operatives de la metodologia epidemiològica aplicada a les necessitats professionals del metge general; conèixer i ser capaç d’aplicar els mètodes assistencials i d’investigació, propis de la medicina preventiva actual; tenir una visió sanitària envers les prioritats de la població en matèria de salut pública.

CB06 – Bioestadística. Conèixer els elements bàsics i indispensables per a utilitzar els mètodes estadístics descriptius i inferencials aplicats a les ciències biomèdiques.