Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1524 - Història Contemporània

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura tindrà les modalitats següents:

- Prova escrita consistent en un examen sobre qüestions teòriques que valdrà fins al 70% de l'assignatura.

- Avaluació d'activitats dirigides i avaluades en classe. Estes activitats tindran un valor d'un 20%.

- Avaluació contínua de cada estudiant, basada en l'assistència regular i participació activa en les activitats presencials propostes, grau d'implicació en el procés d'ensenyança-aprenentatge i en les habilitats i actituds mostrades durant el desenrotllament de les activitats. Avaluació d'activitats complementàries i transversals realitzades amb el grup pels distints professors del curs. El total d'estes activitats tindrà un valor d'un 10%.

 

Per a superar l'assignatura el/la alumno/a haurà de reunir un 5 sobre 10 i haver obtingut almenys un aprovat en l'examen escrit.