Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1042 - Càlcul d'Estructures de Formigó Armat. Fonamentacions

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en la
assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies docents:
 
Lliçó magistral: S'aplicarà aquesta metodologia per exposar els fonaments teòrics de tots els temes que conformen l'assignatura. El professor es donarà suport en presentacions multimèdia, que posarà a disposició de l'estudiantat amb la suficient antelació, i en la pissarra com a complement.
 
Resolució d'exercicis i problemes: En cada un dels temes, s'intercalarà amb les explicacions purament teòriques la resolució d'exemples senzills per part del professor i es plantejaran altres curts que resoldran els estudiants a l'aula. Es posaran en comú els resultats a classe i es debatran les conclusions i principals implicacions que s'extreguin de la seva resolució.
 
Aprenentatge basat en problemes: S'aplicarà aquesta metodologia durant les sessions d'Ensenyaments pràctics (problemes). El professor prepararà un enunciat d'un problema de càlcul d'estructures de formigó de certa entitat i durada, el repartirà i els estudiants han de resoldre, disposant d'apunts i material que considerin oportú i podent realitzar preguntes al professor durant la seva resolució. En algunes d'aquestes sessions, la data es posarà en coneixement dels estudiants a principi de curs, els estudiants lliuraran el problema resolt al final de la sessió formant part de l'avaluació de l'assignatura.
 
Treball de laboratori: S'aplicarà aquesta metodologia durant les sessions d'Ensenyaments pràctiques (laboratori). Les sessions tindran lloc a l'aula informàtica. En aquestes, els estudiants de manera autònoma desenvoluparan el càlcul d'un edifici de formigó (incloent fonamentació) partint dels plànols arquitectònics del mateix, emprant el programari comercial de Cype Enginyers.
 
Aprenentatge per projectes: A principi de curs es proposarà a cada alumne un edifici a resoldre amb una estructura de formigó armat. Amb els coneixements adquirits al llarg del curs, els alumnes, de forma individual, hauran de lliurar en finalitzar el projecte complet de càlcul de l'estructura amb la solució escollida, de manera raonada i justificada. En l'última classe del curs cada alumne ha de fer una presentació explicant el perquè de la seva solució a la resta de companys.