Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1034 - Avaluació i Intervenció Clínica

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

15%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura comprendrà tant la valoració del rendiment de l'alumnat quant al contingut teòric com a les pràctiques i els informes de pràctiques realitzats. El total dels continguts teòrics de l'assignatura tindrà assignat un percentatge de 50% de la nota final (examen objectiu) i els continguts pràctics l'altre 50% de la nota (examen de desenvolupament, observació/execució de tasques i pràctiques, memòries i informes de pràctiques i resolució de casos). S'inclouran quatre tipus de proves i cadascuna de les parts avaluades es distribuirà com es detalla a continuació:
1) Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): 70% 


a) El contingut teòric de l'assignatura serà avaluat a través d'una prova objectiva en finalitzar la impartició de l'assignatura, que valdrà un 50% de la nota final (5 punts)
b) El contingut de les pràctiques d'intervenció clínica realitzades en les hores de problemes i laboratori seran avaluats a través d'una prova de desenvolupament (examen) que tindrà un valor màxim del 20% (2 punts).
2) Observació/execució de tasques i pràctiques 5% (0,5 punts)

El contingut de les pràctiques d'intervenció clínica realitzades en les hores de laboratori també serà avaluat per mitjà de l'observació/execució dels jocs de rols duts a terme per l'alumnat.


3) Memòries i informes de pràctiques: 15% (1.5 punt)
El contingut de les pràctiques d'avaluació clínica i de tractament realitzades en hores de seminaris será evaluat a través de l’entrega d’un informe de pràctiques. L’alumnat triarà un protocol d’avaluació de qualsevol de les tres pràctiques (trastorn de pànic, trastorn d’ansietat social o depressió), aplicarà el dit protocol a alguna persona (company, amic o familiar) i, posteriorment corregirà els qüestionaris. Sobre la base de la pràctica seleccionada (trastorn de pànic, trastorn d’ansietat social o depressió), triarà un cas del qual realitzarà una proposta de tractament. Finalment, elaborarà un informe en què integre les puntuacions en els qüestionaris, la interpretació de les mateixes, el diagnòstic i la proposta de tractament del cas triat.

 

4) Memòries i informes de les pràctiques de resolució de casos: 10% (1 punt)
El contingut de les pràctiques de resolució de casos corresponents als vídeos en anglès i realitzades en hores de seminaris serà avaluat a través del lliurament obligatori d'un informe en el qual l'alumne presentarà la resposta a les preguntes realitzades en aquestes pràctiques i un resum dels dos jocs de rols visionats. Cada informe serà avaluat amb 0.25 punts (5%: 0.5 punts). Serà obligatori presentar un dels dos informes per a obtindre 0.25 punts per a poder aprovar l'assignatura.
El contingut dels seminaris de discussió serà avaluat a partir de l'observació de la presentació per part dels alumnes i el lliurament voluntari d'un informe d'un cas pràctic que exemplifiqui l'aplicació d'alguna tècnica d'intervenció contemplada en el tema. Això té assignat un 2.5% de la nota final (0.25 punts).

El 2.5% (0,25 punts) restant es podrà obtenir a partir de l'assistència i l'entrega voluntària d’un resum en què s’incloga una valoració del material audiovisual mostrat en les Pràctiques Externes sobre el funcionament i l’organització de cada centre, la funció en la societat, les característiques dels pacients o clients a qui dóna servei i el paper del psicòleg en cada cas.

La data d'entrega de memòries i informes de pràctiques s'informarà amb suficient antelació als alumnes a través del correu electrònic o l'aula virtual. 

 
Per a poder sumar cadascuna de les parts i, per tant, aprovar l'assignatura és necessari obtenir almenys els percentatges que es detallen a continuació en quatre de les parts obligatories que componen la nota final:

Proves

Ponderació

Punts

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): 60%

1.      Examen objectiu de teoria

2.      Examen de desenvolupament (preguntes curtes)

 

25%

10%

 

2,5 (sobre 5)

1 (sobre 2)

Observació/execució

5%

0,5

Memòries i informes de pràctiques

7,5%

 

0,75 (sobre 1,5)

Memòries i informes de les pràctiques de resolució de casos (videos)

2,5%

0,25

Total

50%

5

 

La nota global per a aprovar l'assignatura serà 5 punts (50%). La realització d'un o els dos ex'amenss escrits (objectiu i de desenrotllament) per a cada convocatòria suposarà que l'alumne s'ha presentat a la mateixa.
Finalment, es guardarà la nota obtinguda en cadascuna de les parts durant el curs acadèmic. 

L'itinerari alternatiu d'avaluació per als estudiants i les estudiantes que no assistisquen a classe per incompatibilitat laboral o per malaltia, degudament justificats, consisteix en tres tipus de proves: examen objectiu de teoria (60%), examen de desenvolupament de pràctiques (20%) i memòries i informes de pràctiques (20%). La data d'entrega de les memòries i informes de pràctiques s'informarà amb suficient antelació als alumnes seguint l'itinerari habitual, és a dir, per mitjà del correu electrònic o l'aula virtual.

Per a poder sumar cada una de les parts i, per tant, aprovar l'assignatura cal obtenir almenys els percentatges que s'especifiquen en cada una de les parts que componen la nota final.

Proves

Ponderació

Punts

Percentatge mínim

Punts mínims

Examen escrit:

1.      Examen objectiu de teoria

2.      Examen de desenvolupament

 

60%

20%

 

6 punts

2 punts

 

30%

10%

 

3 (sobre 6)

1 (sobre 2)

Memòries i informe de les pràctiques

 

20%

2 punts

10%

1 (sobre 2)

Total

100%

10

50%

5

 

Es podrà optar a matrícula d'honor a partir d'una nota de 9 i es procedirà tenint en compte les qualificacions del grup total i el criteri de nombre de matrícules que es poden obtenir pel nombre de matriculats en el grup.

D’acord a l’ Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la

realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una

prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent

activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a

la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”