Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1024 - Psicologia del Treball i de les Organitzacions

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia està basada en: Classes teòriques, Laboratoris, Problemes, Seminari i Tutories .
 
1) La lliçó magistral és l'eix central de les CLASSES TEÒRIQUES.  Per desenvolupar el contingut teòric de l'assignatura, disposem de 40 hores. L'objectiu metodològic de les classes teòriques, s'orienta a que el professor procuri personalitzar el seu rol docent , convertint-se en un model que incideixi en l'aprenentatge , i s'allunyi de la concepció impersonal de la docència. Amb això, la lliçó magistral esdevé una exposició dialogada o un debat de confrontació entre participants que es qüestionen o complementen successivament durant l'exposició. Aquesta participació activa de l'alumnat és un element essencial perquè es produeixi un procés d'ensenyament- aprenentatge de qualitat. Amb aquest tipus de metodologia didàctica es pretén capacitar l'alumne en el treball grupal , ia l'aprenentatge mitjançant un procés inductiu i "per descobriment", ja que l'estudiant aprèn millor des de l'observació i l'experiència, i no tant des d'una "veritat a priori ". S'empren mitjans audiovisuals (presentacions en power point, vídeos, fotografies) com suports per facilitar el seguiment i aprenentatge dels temes desenvolupats  L'aprenentatge per l'Aula Virtual s'utilitza també en les classes teòriques, i així l'aula virtual es converteix en una tecnologia bàsica per al seu desenvolupament.
 
2) LABORATORIS: Les pràctiques de laboratori ( 8 hores lectives ) consisteixen en la realització d'un projecte de treball en grup basat en el mètode d'Aprenentatge per Projectes. Consisteix en la realització d'un projecte en petits grups ad hoc compostos per 5 ± 1 estudiants. Aquests grups són semiautònoms, tenen tasques interdependents però amb un caràcter temporal, de manera que es dissolen quan aconsegueixen la meta. S'utilitza un mètode d'ensenyament - aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació , disseny i realització d'una sèrie d'activitats. Tot això a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos . Per facilitar la realització d'aquests projectes s'ha elaborat una Guia de Projectes de Treballs de Grup que s'utilitza com a material de suport. En aquesta guia s'ofereixen diferents tipologies de pràctiques estructurades en blocs temàtics. Cada bloc temàtic , porta especificats els objectius que es pretenen aconseguir amb la realització d'aquesta pràctica , les temàtiques o problemes a treballar ( revisar, investigar, diagnosticar i / o intervenir ), així com una orientació bibliogràfica bàsica i una altra específica. L'aprenentatge per l'Aula Virtual s'utilitza també en aquestes pràctiques, i així l'aula virtual es converteix en una tecnologia bàsica per al seu desenvolupament.
 
3) PROBLEMES: Els problemes ( 4 hores lectives ) tenen com a objectiu aprofundir en l'estudi i complementar alguns dels temes impartits durant les classes teòriques , però des d'una perspectiva aplicada. Per dur-les a terme l'estudiant ha d'analitzar i discutir la informació que es presenti a classe , treballant sobre un portafoli que es publicarà a l'aula virtual per anticipat. L'estudiant ha de manejar recursos bibliogràfics procedents de bases de dades informatitzades ( Google Scholar , etc . ), Pàgines web específiques i vídeos relacionats amb aquests temes, a més dels manuals bàsics d'estudi. Els temes que s'abordaran durant les 4 hores de pràctiques consisteixen en exercicis de comprovació, qüestionaris, estudis de cas, simulacions, qüestionaments bàsics, etc dels temes de l'assignatura. L'aprenentatge per l'Aula Virtual s'utilitza també en aquestes pràctiques , i així l'aula virtual es converteix en una tecnologia bàsica per al seu desenvolupament.
 
4) SEMINARI: Es tracta aquesta activitat d'un espai per a la reflexió i / o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat ( teòrics i / o pràctics ) i consistirà en un taller monogràfic de 2 hores de durada sobre un tema d' interès en l'àmbit de la PSICOLOGIA POSITIVA aplicada al treball ia les organitzacions. L'objectiu del seminari és l'aprofundiment en aquest tema, que per la seva naturalesa té una clara repercussió social. L'aprenentatge per l'Aula Virtual s'utilitza també en el seminari, i així l'aula virtual es converteix en una tecnologia bàsica per al seu desenvolupament.
 
5) TUTORIA: Treball personalitzat amb un alumne o grup, a l'aula tant física en espai reduït com virtual per al gran grup o per a grups reduïts . La tutoria és un recurs docent d '"ús obligatori " per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge i és un complement al treball no presencial (negociar / orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball , orientar ampliació, etc). S'utilitzarà la tutoria especialitzada.