Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1024 - Psicologia del Treball i de les Organitzacions

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Memòries i informes de pràctiques

40%

Criteris de superació

A) L'aprovat en l'assignatura s'aconsegueix obtenint un mínim de 5 punts sobre 10 del total de l'avaluació, es considera la suma ponderada de les notes de la prova de coneixements (examen escrit) i de les memòries i informes de pràctiques (problemes, laboratori i seminaris), sempre que les dues parts estiguen aprovades amb un 5.

B) L'estudiantat es considera "no presentat" en una convocatòria quan no haja realitzat la prova de coneixements.


C) Les matrícules d'honor s'atorguen en funció de la normativa vigent i sempre que l'estudiantat assolisca l'excel·lent tant en la prova de coneixements com en les memòries de pràctiques.

D) Article 11.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."