Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0926 - Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals en Edificació

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

LLIÇÓ 1. SEGURETAT I SALUT LABORAL

1. Relació salut-treball

2. Classificació de la patologia del treball.

3. Patologia específica del treball.

4. Multicausalidad de la patologia del treball.

5. Evolució històrica de la prevenció.

6. Trajectòria preventiva.

7. Precisions terminològiques: definicions i conceptes.

8. Gestió de la prevenció

9. Raons que justifiquen la prevenció de riscos laborals. La rendibilitat de la prevenció

LLIÇÓ 2. LA NORMATIVA PREVENTIVA ESPANYOLA. LA LLEI 31/1995, DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I EL SEU DESPLEGAMENT REGLAMENTARI.

1. Finalitat de la LPRL.

2. L'àmbit d'aplicació de la LPRL.

3. Reglaments de desplegament de la LPRL: especial menció del RD 39/1997 (Reglament dels Servicis de Prevenció) i RD 1667/1997, sobre mesures mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

4. El deure empresarial de prevenció i les obligacions que comprén

5. Les obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.

6. L'organització de la prevenció en l'empresa.

7. Informació, consulta, participació i representació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals.

8. Les responsabilitats en matèria preventiva: responsabilitat penal, responsabilitat civil (patrimonial) i responsabilitat administrativa.

9. La Inspecció de Treball i Seguretat Social.

LLIÇÓ 3. LA SEGURETAT EN EL TREBALL: ACCIDENTS DE TREBALL I LA SEUA PREVENCIÓ

1. El risc i la seua causa.

2. Teoria de la causalitat dels accidents.

3. Tipus de causes.

4. Factor humà i factor tècnic.

5. L'anàlisi dels accidents de treball.

LLIÇÓ 4. PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DAVANT DE D'AGENTS QUÍMICS.

1. Les malalties professionals per agents químics. Consideracions. Classificació.

2. Risc d'exposició a agents químics.

3. Toxicologia laboral. Classificació. Factors de risc.

4. Efectes nocius sobre la salut.

5. Prevenció i protecció davant de del risc químic.

LLIÇÓ 5. AGENTS FÍSICS I BIOLÒGICS

1. Els agents físics: introducció.

2. Sorolls.

3. Vibracions.

4. Temperatura.

5. Radiacions ionitzants i no ionitzants.

6. Nistagmus.

7. El treball en caixes d'aire comprimit.

8. Lesions osteo-articulares i múscul-esquelètiques. Especial referència a la manipulació manual de càrregues (RD 487/1997) i les mesures preventives aplicables.

9. Els agents biològics: introducció.

10. Classes de malalties professionals provocades per agents biològics.

11. Formes de contagi i vies d'entrada.

12. Classificació dels agents biològics.

13. Mesures de prevenció i protecció davant del risc biològic.

LLIÇÓ 6. ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA.

1. L'ergonomia en la prevenció de riscos en un nou context laboral. Introducció.

2. La càrrega de treball.

3. Tècniques ergonòmiques.

4. Efectes a llarg termini dels factors psicosocials

5. Optimització de la càrrega de treball

6. El treball amb pantalles de visualització de dades.

LLIÇÓ 7. LES CONDICIONS DE SEGURETAT.

1. Introducció.

2. Lluita contra incendis. El risc d'incendi.

3. El risc d'explosió i altres riscos especials.

4. El risc de contacte amb l'electricitat.

5. Riscos generals d'edificis i locals.

LLIÇÓ 8. ESPECIFICITATS PREVENTIVES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.

1. La situació actual del sector en matèria preventiva.

2. El RD 1627/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció: àmbit d'aplicació.

3. Obligació d'elaborar un estudi de seguretat i salut o un estudi bàsic de seguretat i salut en les obres.

4. El pla de seguretat i salut en el treball. Definició i contingut. Subjectes obligats a elaborar-ho.

5. Presència de recursos preventius en obres de construcció.

6. Obligació de designar els coordinadors en matèria de seguretat i salut (en fase de projecte i en fase d'execució de l'obra) .

7. Les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra.

8. Les obligacions dels contractistes i subcontractistes.

9. Obligacions dels treballadors autònoms.

10. Altres exigències preventives.

LLIÇÓ 9. PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS ESPECÍFICS

1. Seguretat en les demolicions

2. Seguretat en les excavacions i preparació del terreny

3. Seguretat en els treballs de fonamentació

4. Seguretat en els treballs d'estructures

5. Seguretat en els treballs d'altura i en l'interior d'edificis.

6. Seguretat en altres fases.