Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0926 - Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals en Edificació

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura estarà composta per:

- Part A corresponent als crèdits de teoria i problemes , a avaluar en l'examen de l'assignatura, en què a més es podrà tenir en compte el lliurament d'exercicis pràctics desenvolupats , repercutint tot això en un 50% de la nota final . ( Nota mínima en aquesta part A per poder aprovar l'assignatura : 5 sobre base10 )

- Part B corresponent als crèdits de problemes i laboratori , repercutint un 50 % de la nota final . D'aquest 50% , hi haurà un 15% corresponent a la puntuació obtinguda en el desenvolupament i lliurament de projecte en grup , un 10 % a la que es qualificarà l'assistència i el lliurament dels exercicis de laboratori , i un 25% a avaluar en l'examen , a manera de demostració de la correcta assimilació dels conceptes pràctics adquirits . ( Nota mínima en aquesta part B per poder aprovar l'assignatura : 5 sobre base10 )

Es considerarà superada l'assignatura quan en cadascuna de les parts ( per separat ) s'haja obtingut una nota igual o superior a 5 sobre base10 , sent la nota final la meitat de la suma de les dues parts .

Es considerarà un / a alumne / a com presentat / da a la convocatòria , quan es presenti a examen , independentment de les puntuacions obtingudes en les diferents parts .