Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0920 - Química Orgànica II

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 82,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE10 - Conèixer i saber descriure les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i òrgans metàl·lics.

CE12 - Conèixer i saber usar el fenomen de la interacció radiació-matèria. Principis d'espectroscòpia. Principals tècniques d'investigació estructural.

CE21 - Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.

CE24 - Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

CE9 - Conèixer i saber explicar la naturalesa i comportament dels grups funcionals en molècules orgàniques. Principals rutes de síntesi en química orgànica.

CG10 - Coneixement d'una llengua estrangera. (anglés)

CG3 - Raonament crític.

CG4 - Treball en equip.

CG5 - Resolució de problemes.

CG7 - Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

Habilitat per a manipular reactius químics i compostos orgànics amb seguretat.

Explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb la química orgànica.

Elucidar l’estructura dels compostos orgànics senzills, utilitzant tècniques espectroscòpiques.

Comprendre les propietats estructurals i la reactivitat dels compostos i dels grups funcionals orgànics aplicant-los a la solució de problemes sintètics i estructurals.