Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

La matèria d'aquesta assignatura consta de 11 temes (més un tema introductori de lectura lliure), agrupats en 4 blocs generals. A continuació desglossem el temari indicant també la dedicació temporal aproximada per a les diferents activitats presencials de cada tema, ja sigui d'ensenyaments teòrics (Te), ensenyaments pràctics o de problemes (Pr) i tutories/seminaris (Tu).

Bloc I. Introducció

Unitat Temàtica 0. Concepte, evolució i perspectives de la Química Inorgànica. Introducció. Concepte de Química Inorgànica. Desenvolupament de la Química Inorgànica: evolució històrica. Camps que abasta i relacions amb altres branques de la Ciència. Perspectives de futur de la Química Inorgànica. Les fonts d'informació en la Química Inorgànica. Gènesi dels elements químics. (0h presencials; no entra com a matèria d'avaluació)

Unitat Temàtica 1. Estructura electrònica en àtoms polielectrònics. Introducció: configuració electrònica. Moment angular orbital i moment angular d'espín. Microestats i Termes energètics: regles de Hund, terme fonamental i ordre d'Energies. Acoblament espín-òrbita: nivells d'energia. Efecte del camp cristal · lí en complexos metàl·lics. Comparació de les diferents interaccions: repulsió electrònica, acoblament spin-òrbita i camp cristal·lí (Te: 2h; Pr: 1h)

Bloc II. Propietats dels elements i compostos inorgànics. Estructura i enllaç

Unitat Temàtica 2. Compostos metàl·lics. Propietats dels metalls; metalls, semimetalls i no metalls. Estructura dels metalls. Teoria de bandes dels metalls: conductors, semiconductors i aïllants. Aliatges. Relació entre les propietats físiques i químiques de les substàncies metàl·liques i el seu tipus d'enllaç. (Te: 2h; Pr: 1h; Tu: 1h)

Unitat Temàtica 3. Compostos iònics. Propietats dels compostos iònics. Xarxes cristal·lines: descripció d'estructures iòniques. Radis iònics i predicció d'estructures. Covalència dels compostos iònics: regles de Fajans. Energia reticular. Càlcul de l'energia reticular. Estabilitat dels sòlids iònics. Influència de l'entalpia de xarxa en les seves propietats. Energia de solvatació: solubilitat dels compostos iònics. (Te: 4h; Pr: 2h; Tu: 1h)

Unitat Temàtica 4. Compostos moleculars i sòlids covalents. Propietats generals. Energia d'enllaç. Factors que contribueixen a les energies d'enllaç. Cicles termoquímics en l'anàlisi de l'estabilitat de les substàncies moleculars. Tendències periòdiques en energies lliures i entalpies de formació de substàncies moleculars. Forces intermoleculars i estats d'agregació. Sòlids covalents i moleculars. Caràcter continu de l'enllaç: diagrames de Ketelaar i de Laing. (Te: 5h; Pr: 2h; Tu: 2h)

Bloc III. Reactivitat en Química

Unitat Temàtica 5. Reaccions àcid-base. Diferents teories o models àcid-base. Concepte generalitzat d'àcid-base: correlació del caràcter àcid-base amb l’estructura molecular. Consideracions sobre les forces dels àcids i les bases. Àcids i bases "durs i tous": el principi de HSAB de Pearson. Interaccions HOMO / LUMO. Concepte de adducte i tipus d'adductes. Predicció quantitativa de les estabilitats relatives dels adductes. Model dels paràmetres E i C: equació de Drago-Wayland. Química en dissolvents no aquosos. Reaccions en sals foses. (Te: 5h; Pr: 2h; Tu: 1 h)

Unitat Temàtica 6. Reaccions d'oxidació-reducció. Significat i utilització dels potencials redox: sèrie electroquímica i equació de Nernst. Estabilitat dels estats d'oxidació. Dependència del potencial amb el pH. Diagrames redox: Latimer, Frost i Pourbaix. Aplicacions de les reaccions redox en l'obtenció d'elements. (Te: 4h; Pr: 2h; Tu: 2 h)

Unitat Temàtica 7. Reaccions en estat sòlid. Consideracions termodinàmiques i cinètiques. Difusió d'ions, defectes i no estequiometria. Reaccions sòlid-sòlid. Reaccions sòlid-líquid: fenòmens de corrosió. Reaccions sòlid-gas: catàlisi heterogènia. Reaccions sòlid-sòlid: síntesi de compostos per la ruta d’estat sòlid (Te: 2h; Pr: 1h)

Bloc IV. - Química descriptiva dels elements del “bloc s”: Propietats, aplicacions i compostos més importants

Unitat Temàtica 8. Hidrogen. Posició de l'hidrogen a la Taula Periòdica. Isòtops. Propietats físiques i químiques. Mètodes d'obtenció i aplicacions. Hidrurs binaris. El paper de l'hidrogen com a vector energètic. (Te: 3h; Pr: 1h)

Unitat Temàtica 9. Elements del grup 1: alcalins. Característiques generals. Estat natural, preparació i propietats dels elements. Reactivitat i compostos més importants. Aplicacions dels elements i els seus compostos. Química en amoníac líquid. Química en dissolució. Complexos amb lligands macrocíclics. (Te: 3h; Pr: 1h)

Unitat Temàtica 10. Elements del grup 2: alcalinoterris. Característiques generals i comparació amb els elements del grup 1. Estat natural, preparació i propietats dels elements. Reactivitat i compostos més importants. Comportament singular del beril·li. Aplicacions dels elements i dels seus compostos. Reactivitat en amoníac líquid. (Te: 2h; Pr: 1h)

Unitat Temàtica 11. Elements del grup 12: zinc, cadmi i mercuri. Característiques generals. Estat natural, propietats i aplicacions. Combinacions de zinc, cadmi i mercuri: halurs, òxids i hidròxids i sulfurs. Aspectes biològics. (Te: 1h; Pr: 1h)