Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

A criteri del professor, la metodologia didàctica emprada en aquesta assignatura consistirà, d'una banda, en la impartició de classes "magistrals" tant teòriques com pràctiques (de problemes), utilitzant per a això mitjans audiovisuals (presentacions en powerpoint) i la pissarra, i incentivant la participació activa de l'estudiantat. Com a complement, es realitzaran també classes de problemes, tutories o seminaris, treballant en grups més reduïts.
Així mateix, ia criteri del professor, per a fomentar l'adquisició de la competència de "treball en equip" els estudiants podran treballar en subgrups més reduïts (de 3 a 5 estudiants), ja sigui per resoldre col · leccions de problemes en les sessions de tutories-seminaris o per preparar treballs bibliogràfics
.

De forma més detallada, la metodologia docent es basarà en la realització de les següents sessions o activitats de tipus PRESENCIAL (60 hores)

1. Sessions d'ensenyaments teòrics (32,5 h): consistiran en classes magistrals impartides pel professor, amb utilització de la pissarra i de mitjans audiovisuals. Es tractaran els aspectes fonamentals de cada tema, disposant els alumnes del material necessari per seguir les classes (presentacions en powerpoint de cada tema), accessible a l'aula virtual de l'assignatura.

2. Sessions d'ensenyaments pràctics (problemes, 15 h x 2 grups): d'una col·lecció de problemes disponible a l'aula virtual per a cada tema, el professor resoldrà una selecció dels mateixos.

3. Sessions de tutories/seminaris (7.5 h x 2 grups): Les sessions de tutories / seminaris ( en 2 grups més reduïts d'estudiants ) i sempre a criteri del professor , consistiran en 5-8 sessions monogràfiques o específiques ( 1-1.5h de durada ) per aprofundir sobre alguns continguts teorico-pràctics rellevants del programa ( per exemple : i) empaquetaments cristal·lins en metalls ; ii ) estructura de compostos iònics ; iii ) teories d'enllaç en compostos moleculars i geometria molecular : TRPECV , TEV i TOM , iv ) reaccions àcid -base de Lewis , v ) processos redox : ajust de reaccions , estabilitat en medi aquós , diagrames redox , i obtenció d'elements ; vi) aspectes de química inorgànica descriptiva del hidrogen o del bloc "s " , etc ... ) . Per a això, en els temes seleccionats pel professor es confeccionaran altres col·leccions de problemes o qüestions per a ser resolts pels estudiants durant les diferents sessions programades de tutories, treballant en grups més reduïts i sempre comptant amb la ajuda i tutorització del professor.

4. Proves i Exàmens (5 hores): es realitzarà una única prova escrita teòrico-pràctica en finalitzar el curs (80% de la nota de l'assignatura), per avaluar els diferents coneixements i competències sobre l'assignatura assolits pels estudiants. D'altra banda, l'avaluació contínua (20% de la nota) es realitzarà al llarg del semestre per mitjà dels diferents lliurables sobre col·leccions de problemes o seminaris, amb la realització d’alguns controls teòrico-pràctics (tipus test), o també avaluant la resolució de problemes en les tutories grupals (in situ).

Pel que fa al treball NO PRESENCIAL (90 hores), aquest consistirà bàsicament en el treball individual o autònom de l'assignatura (estudi dels diferents temes, resolució de problemes, recerca d'informació, preparació de l'examen, etc.), així com en les diferents activitats de treball en grup (resolució dels problemes assignats pel professor en les tutories/seminaris, preparació de seminaris en el cas de realització d'exposicions orals, etc).