Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

80%

Participació en seminaris i tutories

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Les proves i criteris d'avaluació de l'assignatura seran els següents:

1) Es realitzarà una única prova (teòrico-pràctica) o EXAMEN ESCRIT en finalitzar el curs (80% de la nota global). Aquesta prova serà excloent per poder aprovar l'assignatura, i caldrà obtenir una nota igual o superior a 4.5 punts sobre 10.

2) Avaluació de PROBLEMES (10% de la nota global): una part de la nota de problemes (50%; nota grupal) s'avaluarà de forma presencial durant les diferents tutories grupals programades, en les quals es resoldran i avaluaran col·leccions de problemes prèviament seleccionats. La no assistència a una sessió de tutoria suposarà una qualificació de 0 punts en aquesta sessió (nota individual en aquest cas). La part restant de la nota de problemes (50%; nota individual) correspondrà a l'avaluació de diferents proves tipus test (teòrico-pràctiques) realitzades durant el curs.

Com a criteris de superació de l'assignatura:

A) Per aprovar l'assignatura cal que la qualificació global, després d'aplicar la ponderació de cada prova (problemes, seminaris i examen final) sigui igual o superior a 5 punts (sobre 10). A més, és imprescindible obtenir una qualificació igual o superior a 4.5 punts (sobre 10) en la prova escrita final per a poder aplicar la ponderació i aprovar l'assignatura (prova excloent). Per a la resta de proves (seminaris i problemes) no s'exigeix ​​nota mínima.

B) Apareixerà com "PRESENTAT" en les actes, amb la qualificació corresponent, aquell estudiant que realitzi la prova escrita final. Els estudiants que no superin l'assignatura en la primera convocatòria podran realitzar una altra prova escrita final com a recuperació, la qual seguirà tenint la mateixa ponderació (80%), i se'ls guardarà la nota obtinguda en les altres proves corresponents a l'avaluació contínua (nota de problemes i tutories/seminaris), amb la seva ponderació corresponent (20%).