Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

I. Dret civil

1. La Constitució espanyola de 1978

a) Introducció històrica

b) Característiques principals

c) Els drets i llibertats

d) L'Estat autonòmic

2. La Comunitat Valenciana

a) L'Estatut de la Comunitat Valenciana

b) Competències assumides i principals normes elaborades

3. L'ordenament jurídic

a) La norma jurídica

b) L'aplicació de les normes

c) L'eficàcia de les normes

d) Les fonts del dret

e) El dret civil

4. La persona i el dret subjectiu

a) Els drets subjectius

b) El patrimoni

5. L'obligació

a) Concepte i tipus

b) El compliment de l'obligació

c) L'incompliment

d) Les garanties de l'obligació

6. El contracte

a) Concepte i classes

b) Requisits essencials del contracte

c) Efectes del contracte

d) La ineficàcia del contracte

7. Tipus de contractes (I)

a) Contractes translatius de domini: compravenda, permuta i donació

b) Contractes d'arrendament: de coses, d'obres i de serveis

c) L'aprofitament per torns de béns immobles

8. Tipus de contractes (II)

a) Contracte de societat

b) Contracte de fiança

c) El mandat

d) Préstec

e) El dipòsit i el contracte d'aparcament de vehicles

f) La transacció

g) L'arbitratge

9. La responsabilitat civil extracontractual

a) Concepte i classes

b) Requisits

II. Dret mercantil

1. Introducció i fonts

1. El concepte de Dret mercantil

2. Les fonts del Dret mercantil:

2.1. La legislació mercantil.

2.2. Els usos de comerç.

2.3. El Dret comú

3. La Constitució espanyola i el Dret mercantil

4. L'ordenament jurídic de la Unió Europea i la incidència en el Dret mercantil espanyol

2. La persona empresària i l'empresa

1. La persona empresària:

1.1. Concepte i classes de persona empresària.

1.2. Capacitat, prohibicions i incompatibilitats per a ser empresari o empresària.

1.3. La responsabilitat de la persona empresària

1.4. L'exercici del comerç per persona casada.

1.5. Els col·laboradors i/o col·laboradores de la persona empresària

2. L'empresa:

2.1. Concepte d'empresa i elements que la integren.

2.2. L'empresa com a objecte de negocis jurídics

3. L'estatut jurídic de la persona empresària

1. La comptabilitat:

1.1. El deure de comptabilitat.

1.2. Els comptes anuals i els principis comptables.

1.3. L'auditoria de comptes

2. El Registre mercantil:

2.1. Funcionament i organització.

2.2. La publicitat formal.

2.3. Els principis registrals

4. El Dret de la competència; la propietat industrial i la propietat intel·lectual

1. El Dret de la competència:

1.1. El principi de lliure competència.

1.2. La defensa de la competència.

1.3. La competència deslleial.

1.4. La publicitat comercial.

2. La propietat industrial i la propietat intel·lectual:

2.1. Les invencions i el disseny industrial.

2.2. Els signes distintius

2.3. La propietat intel·lectual.

5. Teoria general de les societats mercantils; societats personalistes; altres persones jurídiques empresàries

1. El contracte de societat. Altres persones jurídiques empresàries: cooperatives i altres entitats de l'economia social.

2. Classes de societats:

2.1. La societat col·lectiva.

2.2. La societat comanditària simple.

6. Societats mercantils capitalistes

1. Qüestions generals sobre les societats anònimes i limitades.

2. La constitució de les societats anònimes i limitades:

2.1. Requisits.

2.2. El capital social.

2.3. Les aportacions de les persones sòcies.

2.4. Les prestacions accessòries.

3. Les accions i les participacions socials. Els drets individuals de la persona sòcia i els drets de la minoria.

4. Els òrgans socials:

4.1. La junta general.

4.2. L'òrgan d'administració.

4.3. Referència a les societats anònimes i limitades unipersonals; les societats laborals.

7. Dret concursal

1. Introducció al Dret concursal

2. Els pressupostos per a la declaració de concurs:

2.1. El pressupost subjectiu.

2.2. El pressupost objectiu.

2.3. El pressupost formal

3. Els efectes de la declaració de concurs.

4. Els òrgans del concurs.

5. Les masses del concurs:

5.1. La massa activa.

5.2. La massa passiva

6. Les solucions del concurs:

6.1. El conveni.

6.2. La liquidació

7. La qualificació del concurs.