Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

15%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

L'avaluació per a cada itinerari és la següent:

A. Aprenentatge autònom: l'examen escrit consistirà en la contestació de diverses preguntes relatives al contingut del temari de l'assignatura, el dia i l'hora que s'indiquen en la convocatòria oficial. El termini per a la contestació, així com la puntuació de cada una de les preguntes s'anunciaran al començament de la prova.
La nota mínima de l’examen per a superar l’assignatura és de 5.
Els treballs acadèmics realitzats i els casos resolts es presentaran en els terminis i condicions que s'establisquen en les tutories presencials o virtuals amb el professorat.

B. Aprenentatge cooperatiu: l'avaluació continuada del treball, individual i en grup, realitzat tant a l'aula com de manera autònoma, es realitzarà segons les condicions pactades en el contracte d'aprenentatge (vegeu la nota * de l'apartat 8 anterior). La qualificació de l’avaluació estarà composada pels resultats de les proves assenyalades en l'apartat 10.1 anterior, en la proporció que s'indica. La nota final resultant de qualificar totes les proves ha de ser, com a mínim, de 5, per a superar l’assignatura.
Aquesta avaluació podrà ser objecte de revisió per l'estudiantat, pel mateix procediment establert per a la revisió dels exàmens escrits. Si l'estudiantat no aprovara l'avaluació continuada, el professorat li facilitarà la realització de treballs que li permeten superar l'assignatura.

La no realització de qualsevol de les proves és suficient per a considerar a l'estudiant o estudianta com a no presentat.