Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es pot desenvolupar mitjançant una de les dues metodologies següents:

A. Aprenentatge autònom, on l'estudiantat només te l'obligació de realitzar: a) una única avaluació final de coneixements, mitjançant examen escrit; b) tres tutories, presencials o virtuals, on es concretaran i s'avaluaran els treballs acadèmics a elaborar i els casos a resoldre. Per a la preparació de l'avaluació final l'estudiantat compta, entre d'altres, amb els materials de l'aula virtual i les referències bibliogràfiques recomanades (accessibles en la Biblioteca de l'UJI). A més, el professorat de l'assignatura atendrà les consultes de l'estudiantat mitjançant la realització de tutories (virtuals o presencials).

B. Aprenentatge cooperatiu, mitjançant:

1. L'organització de l'estudiantat en grups de cinc persones. Cada grup nomenarà una persona portaveu i una persona secretària per a cadascuna de les activitats a realitzar.

2. L'assistència i participació, a l'aula i durant l'horari del calendari acadèmic, en:
a) Diverses sessions introductòries, de teoria;
b) Tutories de preparació, per equips, on es presentarà el problema o activitat a realitzar, es formularan els objectius d'aprenentatge i es dissenyarà l'estratègia per a adquirir els coneixements necessaris;
c) Sessions plenàries, on es presentaran els resultats de cada equip i es donarà pas al debat.

3. L'avaluació dels coneixements i habilitats adquirits per l'estudiantat; l'avaluació de la metodologia aplicada.

Per a la realització de l'assignatura mitjançant la metodologia d'aprenentatge cooperatiu l'estudiantat i el professorat de l'assignatura subscriuran, durant la primera quinzena de l'assignatura, un contracte d'aprenentatge* on s'especificaran les condicions de desenvolupament del seu treball i de la corresponent avaluació. El model de contracte que es farà servir com a base es podrà trobar en l'aula virtual de l'assignatura. Entre les obligacions que necessàriament cal assumir, l'estudiantat es compromet a assistir i participar activament en, almenys, un 75% de les tutories i sessions plenàries i de les activitats organitzades. Per la seua banda, el professorat de l'assignatura ha d'estar en disposició de resoldre els dubtes que puga plantejar l'estudiantat, en les sessions de tutoria o per mitjans telemàtics.

Si, acabat el termini establert en l'aula virtual, l'estudiantat no ha entregat el contracte d'aprenentatge signat, s'entén que opta a la metodologia A (aprenentatge autònom).

...............................

(*) En aquesta assignatura, el contracte d'aprenentatge no es correspon amb una mera prova d'avaluació. Ací es tracta d'un document on professorat i estudiantat, dins dels marges que estableix la Memòria de verificació del grau, pacten els requisits i les característiques del procés d'aprenentatge, així como dels resultats a assolir.
La signatura del contracte per l'estudiantat implica l'assumpció d'un compromís concret de treball que, cas de ser greument incomplert, significaria la resolució unilateral del contracte i, per tant, la no avaluació en la convocatòria corresponent.