ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Resolució de problemes.

CG06 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CE1.2 - Dissenyar i aplicar el procés metodològic integrat per l'observació, reflexió, anàlisi, diagnòstic, execució, avaluació tecnicocientífica i/o difusió en diferents contextos i en tots els sectors d'intervenció professional de l'activitat física i de l'esport.

CE6.1 - Conèixer i comprendre les bases de la metodologia del treball científic.

CE6.2 - Analitzar, revisar i seleccionar l'efecte i l'eficàcia de la pràctica de mètodes, tècniques i recursos d'investigació i metodologia de treball científica en la resolució de problemes que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores.

CE6.3 - Articular i desenvolupar amb rigor i actitud científica les justificacions sobre les quals elaborar, sustentar, fonamentar i justificar de manera constant i professional tots els actes, decisions, processos, procediments, actuacions, activitats, tasques, conclusions, informes i acompliment professional.

Resultats d'aprenentatge

- Reconèixer i manejar les tècniques estadístiques més usuals en l'àmbit esportiu.

- Gestionar l'aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

- Conèixer la limitació de les proves estadístiques.

- Conèixer i utilitzar paquets estadístics mitjançant programes informàtics.

- Comparar mesures, fer proves de significació, utilitzar les lleis de la probabilitat, aplicar models de regressió i analitzar proves diagnòstiques.

- Avaluar els resultats d'un programa esportiu a partir de l'anàlisi estadística de les dades que aquest ens proporciona.