ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació
A)  Es necessita un mínim de 2.8 sobre 7 a l'examen escrit per poder superar l'assignatura. Les notes del treball acadèmic (2 punts màxim) i de les pràctiques de laboratori (1 punt màxim) se sumaran a la nota del examen escrit. Cal un 5 o més per aprovar l'assignatura.

B) L'estudiant es considera presentat a una convocatòria si es presenta a l'examen escrit que val el 70% de la nota.
C) És obligatòria l'assistència a les sessions de pràctiques.
D) Per a la segona convocatòria, es guarden les notes de les sessions de pràctiques. Només es farà l'examen escrit.