Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2011 - Fisiologia de l’Exercici I (Fisiologia)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

NOTES MÍNIMES:


Avaluació sessions teòriques: Examen escrit: 3,5/7
Memòries i informes de pràctiques. Examen pràctic: 1/2
Observació /execució de tasques i pràctiques: 0.5/1

Per aprovar l'assignatura, cal aprovar tant l'examen teòric i pràctic com assistir a classes pràctiques i seminaris.

L´assistència als seminaris és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixos o haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seva avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat (Observació/execució de tasques i pràctiques) és una activitat no recuperable a la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat aquesta activitat a la primera convocatòria.

L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori. La no assistència a les mateixes o haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seva avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat (Memòries i informes de pràctiques) és una activitat no recuperable a la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si l'alumne/a no ha realitzat aquesta activitat a la primera convocatòria.

Es considerarà com a presentat a aquell alumnat que, estant matriculat a l'assignatura, accedeixi a l'aula el dia i l'hora fixada a cada convocatòria per a l'examen escrit, el qual haurà de repetir a cada convocatòria. Les notes de la resta de lavaluació que estiguin superades es guardaran per a la segona convocatòria.
 
REALITZACIÓ FRAUDULENTA DE PROVES D'AVALUACIÓ:

Tal com s'estableix a l'article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:
1. Lalumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves davaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació implicaran la qualificació de zero en l'avaluació de l'activitat corresponent.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.