ES2011 - Fisiologia de l’Exercici I (Fisiologia)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Treball presencial:
- SESSIONS TEÒRIQUES: Classes magistrals impartides pel professorat. Seran el mitjà principal de transmissió de continguts de caràcter teòric cap als alumnes, fonament de la seva informació en el procés densenyament-aprenentatge. Englobarà els temes de l´1-18.
- SESSIONS PRÀCTIQUES (LABORATORI) Els conceptes apresos durant els ensenyaments teòrics s'exposaran de manera pràctica a les sessions destinades a aquest efecte. Els alumnes s'agruparan en grups de 5-6, repartits en diferents taules i amb els apunts i coneixements impartits a classe intentaran resoldre una tasca/problema.
- SEMINARIS: Treball pràctic dirigit en grups reduïts. Mitjançant aquest procés, lalumnat adquirirà els coneixements pràctics essencials en el procés densenyament-aprenentatge. Durant aquest treball es primarà el desenvolupament de capacitats cooperatives per part de lalumnat en un treball pràctic en grup, amb vista a extreure una informació adequada i suficient de caràcter pràctic com a base per a la seva formació i treball personal.
-TUTORIES: Tutories individuals o en petit grup per contrastar els avenços en ladquisició de competències i assessorar sobre la preparació de lassignatura.
 
Treball no presencial:
- Estudi personal de lalumnat. Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumnat no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament del qual serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.
- Preparació i resolució dactivitats derivades de les sessions pràctiques i seminaris.
En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés avaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estimi oportú.