Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1822 - Fonaments i Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Infantil

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica


Lliçó magistral. Mètode expositiu que consisteix en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada sobre criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

· Resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol utilitzar com a complement a la lliçó magistral.

· Aprenentatge basat en problemes (ABP). Mètode d'ensenyament-aprenentatge on el punt de partida és un problema que, dissenyat pel professorat, l'estudiantat ha de resoldre, per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

· Estudi de casos. Anàlisi intensiva i completa d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar i, a vegades, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

· Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els i les estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

· Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d'organització del treball a l'aula en el qual els alumnes i les alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys i companyes en una estratègia de corresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l'aula virtual. Situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.