Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1822 - Fonaments i Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Infantil

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

10%

Criteris de superació

AVALUACIÓ- BLOC: FONAMENTS MUSICALS

La nota consta de 3 apartats:

1. Examen teòric. Prova escrita (test, desenvolupament i/o problemes) (30%). Resposta a preguntes i aspectes de tipus teòric i pràctic relacionades amb el temari i algunes de les audicions que figuren en l'annex d'audicions.

2. Prova objectiva de caràcter pràctic. Observació/execució de tasques i pràctiques (60%). Interpretació de les diverses cançons treballades en classe o de repertori lliure (cantades i tocades).

3. Elaboració i/o exposició de treballs. Assistència a un concert i presentació d'un comentari (10%).

NOTA: La realització i superació (nota igual o major que 5) de cadascuna de les proves 1. i 2. descrites anteriorment és necessària per a aprovar el bloc de fonaments musicals.AVALUACIÓ-BLOC: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

La nota consta de 3 apartats:

- L'elaboració i/o exposició de treballs suposarà un 10% de la nota final. Els treballs que no s'hagen lliurat en la primera convocatòria es podran recuperar en la segona convocatòria.
- L'observació/execució de tasques pràctiques suposarà un 60% de la nota final. Els treballs que no s'hagin lliurat en la primera convocatòria es podran recuperar en la segona convocatòria.
- L'examen escrit dels continguts desenvolupats durant el curs suposarà un 30% de la nota final. Serà necessari treure un 5 d'un màxim de 10 punts per a poder fer la mitjana amb les altres proves.

Tant les tasques pràctiques com els treballs s'han de realitzar durant el curs segons el calendari establert. Per tant, no es podrà fer cap pràctica ni lliurar cap treball una vegada hagen finalitzat les classes.

L'examen, tan de primera com de segona convocatòria suposarà un 30% de la nota final, per tant, l'alumnat necessita haver fet algun treball i/o pràctica per a poder aprovar l'assignatura.

En el cas de no superar l'assignatura en primera convocatòria, per a la segona convocatòria es podrà recuperar l'examen i els treballs, que no s'hagen lliurat o estiguen suspesos.

En cas de no superar l'assignatura en aquestes dues convocatòries l'alumnat s'ha de presentar en un altre curs acadèmic. Durant el nou curs no es tindran en compte les qualificacions obtingudes en el curs anterior.


AVALUACIÓ FINAL DE L'ASSIGNATURA FONAMENTS I DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL EN EDUCACIÓ INFANTIL 

La realització i superació de les dues parts (Fonaments i Didàctica) són necessàries per aprovar l'assignatura. La nota de l'assignatura serà la mitjana sempre que les dues parts (Fonaments i Didàctica) estiguin aprovades(nota igual o major que 5).

Es donarà la consideració de “Presentat” a una assignatura a l'estudiantat que hagi realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s'hagi presentat al percentatge de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries que s'especifiqui en la guia docent, percentatge que, en tot cas, no podrà ser inferior al 60%.

Es considera "no presentat" quan l'estudiant no presenta els treballs i activitats obligatòries dins del termini establert. El professor determinarà els treballs o activitats que són obligatòries presentar per tal de superar l'assignatura.

L'assistència a les classes no és obligatòria, excepte en les sessions de presentacions orals grupals. Pel que fa als treballs grupals, els membres del grup d'una persona que no puga assistir habitualment a classe hauran de mostrar-hi la seua conformitat, ja que es treballaran aspectes dels treballs grupals en les sessions de pràctica.