DA0301 - Pràctiques Externes

Curs 6 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

240 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E14 - Capacitat per a comprendre el règim jurídic de les Administracions Públiques i la seua aplicació pràctica en l’àmbit del Dret Públic.

E16 - Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.

E18 - Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les seues institucions bàsiques i aplicar-lo als diversos àmbits d’actuació i especialitats.

E5 - Capacitat per a conèixer els principis, institucions i fonts de l’ordenament jurídic internacional i la seua aplicació en el funcionament de les principals organitzacions internacionals.

E7 - Capacitat per a analitzar les institucions juridicomercantils i la seua aplicació als problemes del tràfic jurídic actual.

E9 - Capacitat per a comprendre les institucions de dret civil espanyol i la seua aplicació pràctica.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EA02 - Capacitat per a la divulgació de les qüestions econòmiques

EA03 - Disseny i gestió de projectes

EC01 - Conèixer les eines matemàtiques bàsiques per a la presa de decisions empresarials

EC02 - Analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació economicopatrimonial de les empreses

EC05 - Conèixer el funcionament intern de l’empresa, diferenciar les distintes parts que la conformen i ser capaç de formular estratègies empresarials adequades

EC06 - Definir objectius, estratègies i polítiques comercials i del màrqueting

EC07 - Descriure i analitzar els distints models micro i macroeconòmics

EC08 - Descriure i analitzar les economies espanyola i mundial, incloent-hi la seua dimensió històrica

EC11 - Descriure i analitzar el fenomen migratori i la globalització, incloent-hi la seua dimensió històrica.

E11 - Capacitat per a comprendre les bases de l’ordenament jurídic laboral i aplicar-les a les relacions laborals.

E12 - Capacitat per a analitzar l’ordenament financer espanyol i interpretar i aplicar les normes jurídiques que l’integren.

E15 - Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic.

E8 - Capacitat per a comprendre l’estructura i fonaments del dret del tràfic extern i la seua aplicació a les relacions comercials internacionals.

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

EC03 - Conèixer els principis metodològics de la direcció i gestió financera de les empreses.

EC04 - Sintetitzar, implantar i interpretar els diferents sistemes de càlcul de costos.

EC09 - Dissenyar els mètodes bàsics d’anàlisi i predicció de models econòmics.

EC10 -Coneixement bàsic de les normes i regles jurídiques aplicables a l’economia i a l’activitat de les empreses

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge