DA0301 - Pràctiques Externes

Curs 6 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Valoració /informes del supervisor

50%

Informes i memòria de pràctiques

50%

Criteris de superació

L’avaluació de l’assignatura correspon al tutor o tutora, que ha de tenir en compte dos conceptes. D’una banda, la valoració del supervisor o supervisora en l’empresa (50 % de la nota) i, de l’altra, la seua qualificació pròpia, d’acord amb el seguiment del pla de treball convingut amb l’alumne o alumna, incloent-hi el lliurament d’informes i el contingut de la memòria final (50 % de la nota). En el cas d’exempcions, el tutor o tutora ha de valorar, a més de la memòria presentada, uns altres aspectes com ara la durada del contracte, o el seu grau de responsabilitat en el lloc exercit. Per a superar l’assignatura és necessari aconseguir una puntuació global de 5 en una escala de 0 a 10. En la qualificació final, el professorat tutor ha de tenir en compte els següents criteris:

1r. Realització efectiva de les pràctiques. L’alumne o alumna ha de portar a terme 240 hores presencials en l’empresa o entitat col·laboradora.

2n. Obligatorietat d’assistència a les entrevistes amb el tutor o tutora. L’alumnat acordarà amb el professorat tutor una seqüència d’entrevistes de tutorització a l’inici de les pràctiques i assistirà a aquestes en les dates acordades.

3r. Lliurament d’una memòria de pràctiques. El professorat tutor acordarà amb l’alumnat els criteris per a l’elaboració d’una memòria de pràctiques. L’esquema, el contingut i l’extensió de la memòria es fixaran entre l’alumnat i el professorat tutor. En la memòria, l’alumne o alumna ha de detallar les activitats que ha portat a terme durant l’estada en pràctiques i ha d’extraure conclusions o fer una valoració personal d’aquestes. L’extensió de la memòria ha de ser adequada i proporcionada als crèdits de l’assignatura (12).

4t. Lliurament d’informes de pràctiques: l’alumnat ha de lliurar al professorat tutor un informe elaborat pel supervisor o supervisora de l’empresa o entitat col·laboradora en finalitzar les pràctiques, en què valorarà l’empresa o l’entitat del 0 al 10.

La realització efectiva de les pràctiques en l’empresa o entitat col·laboradora, l’assistència a les entrevistes de tutorització fixades pel tutor o tutora i el lliurament de la memòria de pràctiques són condicions necessàries per a aprovar l’assignatura. La data de lliurament de la memòria serà la que acorden l’alumnat i el tutor o tutora. No obstant això, atès que les actes de l’assignatura han d’estar tancades abans del 30 d’octubre, l’alumnat ha de lliurar la memòria, al més tard, en la primera quinzena d’octubre, sempre de comú acord amb el tutor o tutora perquè tinga el temps necessari per a corregir-la.

5è. Informe del supervisor o supervisora de l’empresa o entitat col·laboradora: a l’hora de qualificar l’alumnat, el professorat tutor ha de tenir present l’informe i qualificació que emet el supervisor o supervisora de l’empresa o entitat col·labora. En les entrevistes i converses mantingudes amb el supervisor o supervisora de l’empresa, el professorat tutor pot formar-se una opinió més encertada sobre l’actitud i coneixements de cada alumne o alumna. La qualificació del supervisor o supervisora suposa un 50 % de l’avaluació final de l’alumnat i el 50 % restant correspon al tutor o tutora.

El professorat tutor avaluarà i qualificarà en funció dels epígrafs anteriors (1r a 5è) i atenent les característiques i circumstàncies particulars de l’alumnat, és a dir:

a) Regularitat en l’assistència a les entrevistes de tutorització (convé recordar que són obligatòries. Les faltes d’assistència no justificades impliquen no superar l’assignatura Pràctiques Externes).

b) L’aptitud, interès i comportament que ha posat de manifest l’alumne o alumna en les entrevistes de tutorització. Amb caràcter opcional, el professorat tutor, dins de la dinàmica de les tutories, pot portar a terme algun tipus d’exercicis pràctics de caràcter formatiu per a l’estudiantat que li puga servir com un element més per tenir en compte a l’hora de qualificar-lo.