DA0301 - Pràctiques Externes

Curs 6 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

És funció de les persones que coordinen l’assignatura i que figuren com a responsables d’aquesta en l’apartat primer de la guia docent assignar empresa i tutor o tutora a l’estudiantat.

Al seu torn, el tutor o tutora ha d’elaborar un projecte formatiu per a cada estada d’acord amb el supervisor o supervisora en l’empresa i l’estudiantat. En l’empresa o entitat col·laboradora ha d’haver-hi una persona encarregada d’atendre’l, orientar-lo, fer un seguiment de les pràctiques i responsabilitzar-se de la formació d’aquest durant l’estada a l’entitat. Aquesta persona rep el nom de supervisor o supervisora d’empresa. Ha d’estar en contacte amb el professorat tutor i informar-lo sobre les activitats que porta a terme l’alumnat en l’empresa o entitat col·laboradora. Es tracta d’establir una relació triangular entre l’estudiant o estudianta, el supervisor o supervisora d’empresa i el professorat tutor de la Universitat. Mentre es fan les pràctiques, l’estudiantat té l’obligació d’assistir periòdicament a les entrevistes de tutorització específicament establides per part del professorat tutor. En aquestes entrevistes, el tutor o tutora de la Universitat exercirà una labor de seguiment de les activitats de l’estudiantat en l’empresa o entitat col·laboradora, i resoldrà els problemes que plantege l’alumnat amb relació al funcionament i desenvolupament de les pràctiques.

  • Casos excepcionals

1. Exempció de l’assignatura Pràctiques Externes

Quan l’alumnat ja s’haja incorporat al món laboral a través d’una beca o contracte laboral, o ho haja fet durant l’últim any, pot sol·licitar l’exempció de pràctiques externes si compleix els següents requisits:

En el seu treball fa tasques similars a les que es porten a terme en les estades en pràctiques.

La beca o contracte ha estat vigent durant, almenys, sis dels últims dotze mesos, o està encara vigent i la seua durada cobreix com a mínim les hores corresponents a l’estada en pràctiques (240 hores).

En el moment de començar la beca o contracte laboral es compleixen els requisits establits per a l’assignatura Pràctiques Externes.

En aquest cas, l’estudiantat ha de presentar una sol·licitud en el Registre electrònic de la Universitat Jaume I dirigida al coordinador o coordinadora l’assignatura (sol·licitud d’exempció de pràctiques externes). Aquesta sol·licitud ha d’acompanyar-se d’una breu memòria explicativa en què es detallen les activitats que l’alumne o alumna realitza al seu lloc de treball, com també una còpia del contracte laboral. Si s’accepta la sol·licitud i es concedeix l’exempció, se li assignarà un tutor o tutora que l’orientarà en l’elaboració/ampliació de la memòria prèviament presentada.

2. Treball acadèmicament dirigit

Quan l’estada en pràctiques no es puga portar a terme per causes justificades, els crèdits assignats a aquestes poden superar-se mitjançant la realització d’un treball acadèmicament dirigit (TAD), amb l’autorització prèvia de la Comissió de Titulació. L’alumnat ha de presentar una sol·licitud motivada i el coordinador o coordinadora ha d’assignar-li un tutor o tutora amb crèdits de POD perquè assumisca la direcció del TAD

3. Reconeixement i transferència de crèdits

D’acord amb la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis universitaris de grau i màster aprovada pel Consell de Govern, les pràctiques extracurriculars no es reconeixen a l’efecte de les curriculars.