Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0945 - Traducció Especialitzada B (Anglès)-A1 (Català)

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

L'assignatura consta de continguts teòrics (2 crèdits) i d'una part pràctica (4 crèdits).

 

Dins del bloc de continguts teòrics (Temes 1 i 2), i com a introducció a l'assignatura, es presenta un panorama general dels organismes internacionals, dels seus serveis de traducció i dels tipus de documents i continguts que més s'hi tradueixen. A continuació, s'aborda un altre dels àmbits de major rellevància social en què s'utilitza el discurs jurídic i administratiu: els tribunals de justícia. Aquesta part de l'assignatura (20 primeres hores presencials) s'imparteix en llengua anglesa i s'hi desenvolupen els temes següents: 1. Introducció a les institucions internacionals i 2. Introducció al discurs jurídic en contextos judicials. Durant aquestes sessions teòriques, s'ofereixen textos divulgatius a partir dels quals s'obrin debats que donen pas a treballs individuals o en equip en què l'alumnat ha de demostrar un desenvolupament autònom de la matèria i, alhora, l'assimilació dels continguts impartits en sessions magistrals participatives.

 

Després dels continguts teòrics, s’introdueixen  els continguts pràctics (temes 3 a 6). Es treballen pràctiques de pretraducció i traducció de documents divulgatius de contingut jurídic o econòmic: articles de premsa, documentals de televisió de contingut politicoeconòmic, obres de ficció literàries i audiovisuals de rerefons jurídic o econòmic i polític, discursos i informes d'organismes de contingut socioeconòmic i politicojurídic. La dificultat dels exercicis i traduccions es va incrementant de forma progressiva, per la qual cosa és molt important portar les activitats al dia. És també important per a l'avaluació final dels estudiants que participen activament en els debats, ja siga presencials o virtuals, i que elaboren de forma autònoma els continguts vistos en les sessions. Per a desenvolupar els  continguts pràctics, treballem amb traduccions i textos originals autèntics. Les traduccions ens serveixen per identificar els problemes més freqüents en la traducció de continguts jurídics en textos de naturalesa híbrida. En aquestes sessions, s'incentiva el treball  autònom de sistematització (anàlisi de problemes, extracció de terminologia, documentació conceptual i terminològica) per a acarar traduccions de textos de dificultat baixa a mitjana (traducció, revisió i arxiu).

 

Es proposa un pla d'aprenentatge actiu, basat en la realització de tasques i en el descobriment guiat a través d'encàrrecs de traducció. S'insisteix en la sistematització de problemes, recursos i solucions com a forma d'arribar a exercir la traducció de forma professional i rendible.

 

Esta metodologia activa es complementa amb activitats dissenyades per als laboratoris de traducció i interpretació. Per a desenvolupar l'autonomia d'aprenentatge dels estudiants, s'han programat activitats que posen en contacte l'alumnat amb un entorn virtual de treball (http://aulavirtual.uji.es).

 

Les sessions presencials i virtuals s'estructuren de forma diversa:

 

•      Classes magistrals participatives d'introducció als diferents temes. En aquestes sessions, es parteix d'una anàlisi de què sap l'estudiant i què necessita i vol saber. Es pretén que l'alumne prenga consciència de com pot associar cada una de les unitats temàtiques amb el seu futur exercici professional.

 

•      Seminaris de debat. Sovint, es requereix que l'estudiant prepare amb antelació a les sessions certes lectures o documentació i que, posteriorment, plantege en l'aula les qüestions que hagen despertat el seu interès.

 

•    Tallers sobre les eines que es requereixen en la pràctica traductora.

 

•      Sessions de traducció, tant dins com fora de l'aula. En aquestes sessions, ja siga de manera individual o en grup, l'estudiant ha d'elaborar les traduccions i les eines de producció pròpia que se li exigeixen (principalment, glossaris i repertoris de recursos).

 

En tot moment, s'espera que l'estudiant respecte el mètode de treball professional, tant en les tasques individuals com en les grupals. Per aquesta raó, és necessari que l'alumne tinga present les eines per a la sistematització de recursos i que gestione, de manera lògica i organitzada, la informació derivada de les diferents sessions de treball i del treball autònom.

 

Quant als materials, utilitzarem distints dossiers de traduccions i textos originals, així com fitxes de treball (exercicis de pretraducció, encàrrecs de traducció, exercicis de revisió de traduccions), textos i lectures de suport sobre aspectes conceptuals de drets nacionals, supranacionals i internacionals, presentacions de diapositives, i llistats de fonts de referència i documentació. Aquests materials els proporcionaran els professors responsables de cada tema a través de l'Aula Virtual.