Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0927 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (IV)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

A) Nota mínima

La nota mínima per a superar l’assignatura és un 5 sobre 10.

Només si s’ha obtingut com a mínim el 4 a la prova escrita (sobre 8 punts) se sumarà a la nota obtinguda la nota de l’avaluació continua (fins a 2 punts).

B) Avaluació

- Prova escrita (80 % de la nota), obligatòria per a considerar haver-se presentat a la convocatòria.

La nota de la prova escrita s'obtindrà de la suma de la nota obtinguda en dos exercicis, un examen parcial (20% de la nota) que es farà al mes de novembre i l'examen final, en la data oficial (60% de la nota).

Ambdues proves seran de tipus pràctic amb preguntes de comprensió escrita i audiovisual, d’us lexicogramatical i de producció escrita sobre els continguts teoricopràctics de l’assignatura i en qualsevol forma d’aquelles treballades en el curs.

En l’examen escrit es tindran en compte els errors lexicogramaticals comesos que es consideren errors greus que haurien de ser assimilats per pertànyer a un nivell inferior. A partir de tres errors greus (tipus a/à, de le/du, de les/des, etc.), es podrà deixar sense puntuació positiva l’activitat o la frase, en funció de l’activitat.

- Avaluació continua (20% de la nota): treball diari de la matèria en classe i en l'aula virtual, assistència i participació en classe (intervencions espontànies o nominals, lectura dels textos de treball, etc).

L’assistència a classe es considera obligatòria per a optar a la nota corresponent a l’avaluació continua. Qualsevol problema personal que impedisca l’assistència ha de comunicar-se al professorat a principi de curs. Aquest decidirà, segons cada situació, si es pot pal·liar l’esmentada absència i com.

- Treball diari de la matèria a classe i a l'aula virtual

A classe treballarem els textos proposats pel professorat.

L'estudiantat ha de realitzar, com a treball no presencial, les activitats demanades pel professorat segons l’horari no presencial. Aquestes activitats es realitzaran de manera autònoma mitjançant l’Aula Virtual o en suport paper i s’han de portar a classe per a poder corregir les més difícils, problemàtiques, etc.

La nota da l'avaluació continua se conservarà a la segona convocatòria. Si l'alumnat no ha presentat durant el semestre les tasques, en segona convocatòria no podrà optar a la part corresponent de la nota. Excepcionalment, el professorat podrà pactar amb l’alumne o alumna en qüestió una via alternativa per a aconseguir eixa part de la nota.