Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0913 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (II)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

51 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG05 - Creativitat

CG06 - Autonomia

CG07 - Presa de decisions

CG08 - Capacitat d'organització i planificació

CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals

CG11 - Treball en equip

CG17 - Iniciativa i esperit emprenedor

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de ser coherent en l'ús d'elements dialectals a l'hora de produir textos escrits.

Ser capaç de produir textos pertanyents a distints tipus i gèneres textuals.

Ser capaç de comprendre la influència de factors semiòtics en el sentit d'un text i la seua importància per a la traducció.

Ser capaç de comprendre la influència de factors pragmàtics en el sentit d'un text i la seua importància per a la traducció.

Ser capaç d'identificar i ser capaç de comprendre la influència en el text de distints tipus de variació lingüística (dialectes, registre) i la seua importància per a la traducció.

Ser capaç d'identificar i ser capaç de comprendre el funcionament de distints gèneres textuals des d'un punt de vista contrastiu amb la Llengua A.

Ser capaç d'ajustar el registre d'un text de composició pròpia d'acord amb variacions en camp i mode.

Incrementar els coneixements gramaticals des d'un punt de vista contrastiu amb la Llengua A.

Consolidar i incrementar els coneixements lèxics des d'un punt de vista contrastiu amb la Llengua A.