Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0913 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (II)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

LECTURA: textos de diaris, periòdics, revistes, llibres, etc. a través dels quals s’efectuaran tasques de comprensió diverses: exercicis de resposta test, textos amb espais en blanc, etc.; aplicació de estratègies i técniques de lectura diferents (scanning, skimmings, re-lectura del text, predicció de continguts, connexions lògiques).

ESCRIPTURA: escriptura informal (cartes informals, notes); redaccions, escriptura formal (cartes formals); informes, propostes, resenyes, anuncis, articles, etc.

ORAL: activitats enfocades a la millora de la fluïdesa de l’oral, ús correcte de la llengua i la seua pronunciació; presentacions orals.

AUDICIÓ: varietat de tipologies textuals (entrevistes, diàlegs, discursos, etc.), de dificultat creixent, vinculades amb la gramàtica i el vocabulari del curs.

GRAMÀTICA I VOCABULARI: a banda de tota la gramàtica apresa en anteriors nivells, verbs modals i semi-modals, oracions preposicionals; discurs indirecte; verbs introductors “refuse”, “offer”, etc.; verbs frasals; verbs condicionals; conjuncions; número i concordança; veu passiva; expressió de la hipòtesi; oracions amb verb; participi i preposició; expressió de raonaments, resultats i contrast; frases fetes; oracions de participi; connectors; col•locacions; paraules amb múltiples significats; connotacions; formació de paraules; lèxic de conversa diària; vocabulari relacionat amb els temes de la moda, les relacions personals, les aficions, els diners, la societat del consum, els viatges, el benestar i la felicitat, la salut, els mitjans i la comunicación.

En aquests continguts s'inclouen, a més, elements culturals, en els que l'alumnat aprofundirà treballant de manera autònoma en grups col•laboratius.

A més d'aquest temari s’inclourà un llibre de lectura que el professor indicarà durant el curs.

En aquesta assignatura es treballen totes les destreses de la llengua: comprensió oral i escrita, i expressió oral i escrita a més d’aspectes gramaticals i lèxics. S’empra la metodologia de la lingüística contrastiva per a enfocar l’assignatura al futur professional dels estudiants, amb la finalitat de consolidar i incrementar els coneixements lèxics i gramaticals. S’ensenya als estudiants a utilitzar diferents estratègies de lectura a textos en llengua B a través dels quals l’alumnat coneixeran aspectes de la cultura de la llengua meta. A banda d’això, l’alumnat aprén a reconèixer el funcionament dels mecanismes de cohesió i coherència en textos escrits. Així mateix, aprendran a identificar i comprendre el funcionament de distints tipus textuals i organitzar el contingut d’un text de composició pròpia en Llengua B. 


Gramàtica

Patterns

 • Combinacions d’adjectius o noms seguits de preposicions

 • Be/get used to + -ing

 • Sintagmes preposicionals

 • Col·locacions de verbs i preposició

 • Need+ing/to be done, have/get something done 

 • Col·locacions de verb i nom


Verbs modals

 • Permís i necessitat

 • Consells i recomanacions

 • Especulació i deducció

 • Estil indirecte

 • Formes d’expressar habilitat


Estructures gramaticals

 • Condicionals; situacions hipotètiques

 • La veu passiva

 • Concordança subjecte-verb

 • Subjectes It/there

 • Oracions adverbials: reason, purpose and contrast

 • Conjuncions

 • Construccions de participi

 • Oracions de relatiu (defining, non-defining, reduced)


Altres

 • so/such, too/enough/very, as/like

 • combinació d’oracions

 • reformulació d’oracions

 • connectors discursius

 • formació de paraules: la derivació


Vocabulari i Cultura

Verbs frasals, sintagmes verbals, expressions, col·locacions relacionades amb:


 • Art i entreteniment

 • Roba

 • Menjar 

 • Activitats de temps lliure

 • Relacions personals

 • Comprar

 • Diners i bancs

 • Treball de caritat i voluntariat

 • Transport

 • Salut

 • Personalitat

 • Premsa i publicitat

 • Crim


Expressió escrita

Elaboració de textos de registre variat com ara escrits formals o informals:

 • Assaig

 • Article

 • Informe

 • Carta

 • Crítica


Expressió i interacció oral

Els alumnes i les alumnes practicaran monòlegs, conversacions per parelles i per grups. Aprendran a negociar en una conversa, convidar a l’altra persona a compartir la seua opinió, a mostrar acord o desacord en un entorn formal, i altres. Així com també realitzaran activitats enfocades a la millora de la fluïdesa de l’oral, l’ús correcte de la llengua i la seua pronunciació.


Comprensió oral

L’alumnat escoltarà una varietat de tipologies textuals (entrevistes, diàlegs, discursos, etc.), de dificultat creixent, vinculades amb la gramàtica i el vocabulari del curs.


Comprensió escrita

Es treballaran textos de diaris, periòdics, revistes, llibres, etc. a través dels quals s’efectuaran tasques de comprensió diverses: exercicis de resposta test, textos amb espais en blanc, etc.; aplicació de estratègies i tècniques de lectura diferents (scanning, skimming, re-lectura del text, predicció de continguts, connexions lògiques).