SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HU1553 - Pragmàtica Intercultural

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

35%

Resolució d'exercicis i problemes

35%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

 

A) Un mínim de 50 sobre 100 a partir del següent conjunt de factors:

- Avaluació de treballs acadèmics: 20%

- Resolució d'exercicis i problemes: 35%

- Presentacions orals i pòsters: 10%

- Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): 35%

B) La no realització de l'examen escrit tindrà la qualificació de no presentat o no presentada

C) Caràcter recuperable. L'examen és recuperable en la resta de convocatòries. La resta d'activitats s'avaluaran seguint les valoracions obtingudes al llarg del curs.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16