SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HU1553 - Pragmàtica Intercultural

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. La pragmàtica com a dimensió del llenguatge. Principals conceptes de pragmàtica (acte de parla, principi de cooperació, etc.). Principis de pragmalingüística contrastiva. Les relacions interlingüístiques i interculturals.

Tema 2. Anàlisi dels discursos. Anàlisi de la interacció oral. Les pràctiques socials de traducció. Interpretació i inferència. El valor cultural de la cortesia i les manifestacions lingüístiques.

Tema 3. El concepte d'interculturalitat. Diversitat de contextos sociocomunicatius. Moviments migratoris i ensenyament de llengües. Àmbits de mediació social (sanitat, empresa, administració pública, etc.).

Tema 4. Mite, ritu i narració en les cultures. Elements de cultura comparada.

Tema 5. Tècniques d'exposició i d'argumentació. Els condicionants culturals: comunicació verbal i no verbal (proxèmica, gestualitat, oralitat i verbalitat). Comunicació multimodal.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16