Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C16 - Conèixer els estàndards internacionals rellevants sobre les infraestructures espacials de dades, els serveis de dades espacials i l'ús de les fonts de dades estàndard i la interoperabilitat dels serveis, la gestió dels servidors per a garantir el rendiment i l'escalabilitat dels sistemes.

C17 - Analitzar el rol dels serveis espacials en les aplicacions web i mòbils, dissenyar i implementar serveis espacials per a la difusió de dades, diferenciar els tipus de serveis i les seues funcionalitats, els estàndards d'aprenentatge (OGC).

C3 - Experimentar amb l'ús dels sistemes d'informació geogràfica en una àmplia gamma d'aplicacions i analitzar els components i funcionalitat d'aquests sistemes.

C5 - Analitzar els aspectes científics i tecnològics de les tecnologies geoespacials com ara els sistemes de referència espacials.

Resultats d'aprenentatge

- Ser capaç de trobar i avaluar la idoneïtat de noves fonts de dades.

- Saber exemplificar i visualitzar dades geoespacials amb la utilització de serveis geoespacials.

- Saber com optimitzar el servei geoespacial per a un millor rendiment del servidor, depenent de l'ús des del costat del client.

- Poder seleccionar el tipus de servei adequat per a compartir dades geoespacials.

- Poder manejar i visualitzar feeds de dades en viu.

- Conèixer l'existència de noves fonts de dades i la importància d'obtindre dades representatives per a abordar un problema amb un nivell de biaix reduït o baix.

- Conèixer l'existència d'estàndards establits d'altres comunitats i pràctiques.

- Conèixer l'existència d'altres infraestructures, vinculades a les fonts i estàndards de dades anteriors.

- Conèixer els conceptes bàsics de RRI i les implicacions de no considerar-los.

- Comprendre les limitacions del servidor en servir dades geoespacials.