Sistema d'avaluació

Projectes

70%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Procés d'avaluació entre estudiants

10%

Criteris de superació